През май 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас се повишава с 0,6 пункта

През май 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас се повишава с 0,6 пункта Снимка: Национален статистически институт

Състоянието на стопанската конюнктура е определено чрез бизнес анкети на НСИ

През май 2024 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0,6 пункта спрямо предходния месец (от 24,8% на 25,4%) фиг. 1). Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите, докато в промишлеността е регистрирано понижение.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 6,9 пункта (от 24,7% на 17,8%), което се дължи на негативните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с влошени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 50,3 и 30,7% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността, преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През май съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 4,8 пункта (от 26,6% на 31,4%, в резултат на позитивните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца. Същевременно обаче последната анкета регистрира увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса. В сравнение с април се отчита и засилване на негативното въздействие на фактора „конкуренция в бранша“.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

 Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 10,9 пункта (от 29,7% на 40,6%), което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

През последния месец нараства отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша“, който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда. На трето и четвърто място остават факторите „недостатъчно търсене“ и „недостиг на работна сила“.

Относно продажните цени търговците на дребнопредвиждат леко увеличение през следващите три месеца.

Услуги

През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с 1,3 пункта (от 18,3% на 19,6%) в резултат на по-благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги също се подобряват, докато очакванията за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша, като спрямо април е регистрирано засилване на негативното им въздействие.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите по-голяма част от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: