През април 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас се покачва с 1,8 пункта

През април 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас се покачва с 1,8 пункта Снимка: Национален статистически институт

Състоянието на стопанската конюнктура е определено чрез бизнес анкети на НСИ

През април 2024 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1,8 пункта в сравнение с март (от 23,0% на 24,8%), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

                               Фиг. 1. Бизнес климат - общо

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 1,2 пункта (от 23,5% на 24,7%) в резултат на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Настоящата производствена активност също се подобрява, като се отчита и увеличение на притока на нови поръчки през последните три месеца. Средното натоварване на мощностите през април е с 0,3 пункта под нивото от януари и достига 74,9%. Същевременно очакванията за бизнес състоянието и дейността през следващите месеци са по-умерени спрямо предходния месец. 

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство

През април съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 1,1 пункта (от 25,5% на 26,6%), което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. 

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 6,5 месеца при 6,1 през януари. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите, като спрямо март се отчита нарастване на негативното влияние на първия фактор.

Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 3,6 пункта (от 26,1% на 29,7%) главно поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават оптимистични.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, посочен от 62,6% от предприятията. На заден план остават трудностите, свързани с конкуренцията в бранша, недостига на работна силаи недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 1,8 пункта (от 16,5% на 18,3%), което се дължина позитивните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността в сектора, следвана от конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Относно продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: