Промишленото производство в България отбелязва сериозен спад през април

Промишленото производство в България отбелязва сериозен спад през април

® pixabay

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през април 2020 г. сезонно изгладеният (2) индекс на промишленото производство (3) намалява с 11,4% в сравнение с март 2020 г.

През април 2020 г. при календарно изгладения индекс (4) на промишленото производство е регистриран спад от 15,7% спрямо съответния месец на 2019 г.


 Индекси на промишленото производство (2015 = 100)Месечни изменения


През април 2020 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 13,2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9,6%, и в добивната промишленост - с 5,8%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 68,2%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 22,7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21,3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 19,5%.

Съществено увеличение е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 6,8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 3,8%.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 18,5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,9%, а ръст - в добивната промишленост - с 9,3%.

По-значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 74,0%, производството, некласифицирано другаде - с 45,4%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 37,6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 33,5%.

Най-голямо увеличение е отчетено при производството на лекарствени вещества и продукти - с 19,3%.


 
Пояснения
2. Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.

3. Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.

Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.

4. Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности.Прочетете още за:
индекси производство промишленост

  0 
  1