БТПП е за ефективен диалог в търсене на подходящи мерки за преодоляване на кризата

БТПП е за ефективен диалог в търсене на подходящи мерки за преодоляване на кризата

® picjumbo

Допълнителни предложения за мерки в подкрепа на стопанските субекти във връзка с негативното влияние на COVID-19

На 10 април БТПП изпрати пакет с деветнадесет мерки на вниманието на парламентарните комисии и изпълнителната власт във връзка с негативното влияние на COVID-19. Според Палатата мерките са от изключително значение за подобряване на икономическия климат в сегашната ситуация.

Важен елемент от тази дейност е сформирането на икономически щаб, който да разработи стратегия за бързо възстановяване на икономиката. Към силно засегнатите сектори, като например туризма и свързаните с него подсектори, трябва да бъде насочен сериозен финансов ресурс, който да подпомогне рестартирането му.

През последните дни в Палатата са пристигнали позиции от регионални структури, браншови организации, членове на организацията и други структури, които са основание БТПП днес да изпрати допълнителни предложения до изпълнителната власт:

1. Въвеждане на електронни товарителници с цел пестене на време, по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавните органи и грижа за природата. Въвеждането на електронните товарителници в България би имало и ефект по отношение ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между всички  участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция.

2. Обособяването на логистичните бази като обекти от критичната инфраструктура на страната за времето на настъпващите усложнения от вируса  COVID-19 върху нормалния стопански живот. Отчитайки значението на логистичните бази за поддържане стабилността на международните и националните вериги на доставки, БТПП счита за уместно тяхното включване към обектите от т.нар. критична инфраструктура.
 
3. Разширяване обхвата на лицата, включени в Заповед  РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с оглед създаването на условия  за по-бързо и безпроблемно изпълнение на служебните задължения на лица, ангажирани в транспортния, логистичния и спедиторския сектор. БТПП предлага те да бъдат добавени в т.6 от Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. Това ще създаде условия за по-бързото преминаване на тези лица през изградените КПП в районите на отделни населени места и като резултат осигуряване непрекъснатост на веригите за доставки на стоки от/към и на територията на страната.

4. Преразглеждане на облекчаване на визовия режим на България с други страни с оглед възстановяване на туристическия сектор в период, когато отпаднат забраните за пътувания, въведени заради опасността от разпространение на коронавируса.

5. Разглеждане на възможностите за предоставяне на безлихвени кредити на български физически лица или ваучерна система за хора с ниски доходи, с цел почивка в хотели или други места за настаняване в страната.

6. Преструктуриране на Програмата за развитие на селските райони с акцент върху малките и дребни стопанства, отглеждащи плодове и зеленчуци в страната, и финансиране на мерки за осигуряване на добри санитарни условия за функциониране на пазарите с цел реализация на стоките им.

7. С цел равно третиране на всички самоосигуряващи се лица, предлагаме удължаване на сроковете за подаване на годишни данъчни декларации (ГДД) до 30.06.2020 г. по чл. 50 и чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО, като съответно срокът за заплащане на дължимия годишен данък за 2019 г. да е до 30.09.2020 г. В тази насока подкрепяме предложенията за конкретни законодателни изменения, инициирани от Висшия адвокатски съвет.  


Прочетете още за:
бизнес БТПП мерки

  0 
  0