Изчисляването на размера на втората пенсия е регламентирано

Изчисляването на размера на втората пенсия е регламентирано Снимка: pixabay.com

Пояснения от страна на КФН дават точните компоненти за индивидуалното определяне на парите от универсалните пенсионни фондове

Определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия (т.нар. втора пенсия) за старост от универсалните пенсионни фондове е тема, която много често се дискутира и по нея могат да се срещнат различни мнения. Има много запитвания по различните казуси, въпреки че въпросите са регламентирани на законово ниво.

Предвид последните изменения в Кодекса за социално осигуряване, уточняващи изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове от март 2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН) счита за нужно да даде някои пояснения и преди всичко да обясни, че размерът на получаваната пенсия се определя въз основа на следните 3 компонента:

1. Средства по индивидуалната партида на осигуреното лице

Информацията за натрупванията по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните пенсионни фондове лица се води от пенсионноосигурителните дружества. Осигуреното лице има право да получи по всяко време информация за моментното състояние на натрупаните средства по своята индивидуална партида. Независимо от избрания вид плащане – еднократно, срочно или пожизнено, за определянето му се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

2. Таблица за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт

Таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на Националния статистически институт представлява публично достъпна информация, налична на електронната страница на института, и се актуализира спрямо календара за статистическа информация. Използването на единна таблица за смъртност и изчисляването на пенсиите от универсалните пенсионни фондове посредством единни формули осигуряват еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват.

3. Технически лихвен процент

При изчисляването на размера на пенсиите се използва технически лихвен процент, който отразява очакванията за доходността от инвестиране на средствата на пенсионерите. Конкретният му размер се определя от всяко пенсионноосигурително дружество при спазване на предвидените нормативни изисквания.

В тази връзка КФН прие Наредбата за техническите лихвени проценти и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост и Наредбата за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове, имащи отношение към изчисляването на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост. В резултат на което пенсионноосигурителните дружества разполагат с необходимата информация и могат да извършват прогнозните изчисления и да консултират своите клиенти.

По отношение на сроковете за упражняване на правото на лицата за избор на осигуряване:

Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възраст и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.

От 01 януари 2022 г. действат други срокове за упражняване на това право:

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1.
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: