АБЗ: Застрахователният пазар остава стабилен въпреки „ковид" кризата

АБЗ: Застрахователният пазар остава стабилен въпреки „ковид" кризата Снимка: pikist.com

Българските застрахователи са с резултати, близки до предходната година, коментират от Асоциацията на българските застрахователи.

Пазарът на общо застраховане остава стабилен въпреки цялостната икономическата стагнация вследствие на COVID-19. Това заявиха от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) след официалното публикуване от Комисията за финансов надзор (КФН) на отчетите на застрахователите за брутния премиен приход и изплатените обезщетения по общо застраховане към 31.08.2020 г.

След лек спад през м. април (-0,5%) и м. май (-1,63%), в края на шестмесечието на 2020 г. се регистрира слаб пазарен ръст от 0,65% на годишна база, а през м. август той достига 1,54%. Размерът на премийния приход за август е 1632 млн. лв. На практика „ковид“ ефектът върху пазара на общо застраховане се изразява в ограничаване темпа на развитие и запазване на приблизително същите нива като предходната година. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 670 млн. лв., като се регистрира намаление на размера им от 1,09% на годишна база.

По линия на „Гражданска отговорност“ на автомобилистите премийният приход е 740 млн. лв., като с ръст от 0,38% остава близо до нивата от 2019 г. По-отчетлива е тенденцията за ръст на обезщетенията – през август повишението е с 10% спрямо същия период миналата година. Незначителен е спадът в премийния приход по Каско – 1,14% на годишна база.

Продължава позитивна тенденция при имуществените застраховки от предходните месеци. По линия на „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на годишна база е 12,7%. Най-значителен е ръстът при застраховка „Индустриален пожар“ от 20,37%, а при „Пожар и други опасности“ е 7,37%. По линия на „Щети на имущество“ премийният приход нараства с 2,1%, като при застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ ръстът е 4,16%.  Обяснимо се отчита значим спад по линии на бизнес, свързани с някои видове транспорт и пътуване. 

Понижението на премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“ остава значително, но вероятно отслабването на противоепидемичните мерки през летните месеци са оказали влияние, изразено чрез „спад на спада“. Намалението на премийния приход по тази застраховка на годишна база към м. август е 43,9%, а към шестмесечието е било 49,2%. 

В животозастраховането продължава тенденцията на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г., което е очакван резултат в условията на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от населението. През м. август 2020 г. премийният приход достига 296 млн. лв., като намалението на годишна база е 14,64%. Размерът на изплатените обезщетения към м. август 2020 г. от 118 млн. лв. е с 6,92 % по-висок от същия период на 2019 г. 

Данните общо за застрахователния пазар потвърждават постепенния тренд към възстановяване. Премийният приход общо за пазара за август 2020 г. е 1928 млн. лв., с 1,33% по-нисък от същия период за 2019 г. За сравнение, намалението на премийния приход на годишна база за м. май  е 3,48%, а за м. юни – 2,04%. Общият размер на изплатените обезщетения достига 789 млн., с което остава приблизително на същите нива като през 2019 г., с незначително нарастване от 0,04%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: