Фонд на фондовете избира посредници за нов финансов инструмент

Фонд на фондовете избира посредници за нов финансов инструмент Снимка: pixabay.com

Публичните средства в размер на 9 млн. лв. са насочени към стартиращи и социални предприятия

Фондът на фондовете (ФнФ) стартира трета процедура за избор на финансови посредници за изпълнение на инструмента „Микрокредитиране със споделен риск“. Ресурсът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд. Общият бюджет в размер на 9 млн. лв. е разделен на три обособени позиции, съответно с ресурс от 1 млн. лв., 2 млн. лв. и 6 млн. лв.

Финансовият инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране на стартиращи предприятия, в това число на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания) и на социални предприятия. Средствата ще се предоставят под формата на микрокредити в размер от 5000 до 48 895 лв. или равностойността им в евро. Срокът на погасяване е до 10 г. и до 2 г. гратисен период за главницата по кредита . 

Инструментът ще привлече допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните политики на пазара на труда. В новата процедура е разширен обхватът на крайните получатели, като допустими предприятия са и такива, регистрирани до 5 г. преди датата на кандидатстване. 

Въведените допълнителни облекчения са с цел преодоляване на последиците от кризата, свързана с COVID-19. 

Максималното финансиране от Фонда на фондовете е до 90% от сумата на всеки индивидуален кредит. Финансовите посредници следва да осигурят останалите 10%. Средствата от ФнФ са с нулева лихва, а съфинансирането от посредника е на пазарни нива, като крайните получатели ще заплащат средно претеглена лихва, която е значително по-благоприятна от пазарната. 

Чрез „Микрокредитиране със споделен риск“ще се финансира придобиване на материални и нематериални активи, работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице, развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите на микропредприятието или на предприемача в случай на самостоятелна заетост. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: