Парите в обращение са над 21,2 млрд. лева

Парите в обращение са над 21,2 млрд. лева

Парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) в края на март достигат 21,208 млрд. лева. Това показват данните на БНБ. За една година ръстът е с 15,4%, или с 2,825 млрд. лв. За сравнение, преди година нарастването им беше по-ниско както в процентно отношение (9,1%), така и в абсолютна стойност (1,527 млрд. лв.), съобщават от банката. 

В периода януари – март парите в обращение намаляха с 32,3 млн. лв., или с 0,2% на тримесечна база. През февруари и март беше отчетено месечно увеличение на парите в обращение съответно с 0,9% и 0,5%, което не беше достатъчно да компенсира намалението, реализирано през януари, пресмятат в централната банка. В края на март делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,69%, а на разменните монети – 2,30%. През първото тримесечие на годината делът на банкнотите е намалял с 0,02 процентни пункта за сметка на увеличението със същия процентен пункт на дела на разменните монети. 

В края на март в обращение са над 510 милиона броя банкноти, които са с 37,6  милиона броя, или с 6,9% (в т.ч. и извадените от обращение банкноти от 2 лева) по-малко в сравнение с края на 2020 г. За същия период общата им стойност намаля с 0,4% и към 31 март е 20,678 млрд. лв.  

С най-голям дял (34,92%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 178,1 милиона броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5,54%) e броят на банкнотите от 5 лева. Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в налично паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали, отчитат от банката. 

За първите три месеца на тази година в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 217 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. те са с четири броя повече. 

При машинната обработка на постъпилите през първото тримесечие на 2021 г. в БНБ банкноти като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 5,8 милиона броя банкноти, които представляват 2,91% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти. С най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 20 лева (51,22%), следвани от банкнотите от 50 лева (18,94%) и от 10 лева (18,74%). По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 8,04% и 3,06%. 

 

Още по темата във

facebook