Бизнес климатът през април остава на равнището от предходния месец

Бизнес климатът през април остава на равнището от предходния месец Снимка: pixabay.com

Бизнес анкети на НСИ за месец април 2021 г.

През април 2021 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец, показват данните на Нционалния статистически институт (НСИ). 

Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността и строителството, в търговията на дребно запазва нивото си от март, а в сектора на услугите е регистрирано увеличение.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1,4 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца обаче са благоприятни.

Средното натоварване на мощностите през април е с 0,8 пункта под нивото от януари и достига 73,2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, посочен от 51,0% от предприятията. На заден план остават факторите „недостатъчно търсене от страната“, „недостатъчно търсене от чужбина“ и „други“.

По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, въпреки че преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство

През април съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1,3 пункта главно поради влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

По тяхно мнение осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо януари и се оценява на 5,9 месеца. Същевременно очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

Основната пречка за дейността остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила, конкуренцията в бранша и фактора „други“.

Строителните предприемачи предвиждат леко повишение на продажните цени в сектора, макар по-голяма част от тях да очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от март. Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са оптимистични, като и очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца остават благоприятни. 

Най-сериозните проблеми на предприятията продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени търговците очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Услуги 

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 2,3 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-оптимистични са и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, факторът „други“, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, като през последния месец се засилва отрицателното въздействие на първия фактор .

Относно продажните цени в сектора на услугите преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

                                                                      Фиг. 1. Бизнес климат - общо