Общият показател на бизнес климата се увеличава с 2,1 пункта

Общият показател на бизнес климата се увеличава с 2,1 пункта Снимка: pariteni.bg

НСИ публикува данни за стопанската конюнктура през март 2021 г., позовавайки се на бизнес анкети

Данните на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че през март 2021 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 2,1 пункта спрямо февруари (фиг. 1) в резултат на повишения показател във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

     Фиг. 1.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 1,2 пункта (фиг. 2), което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. 

     Фиг. 2.

Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и фактора „други“ , като анкетата регистрира намаление на отрицателното им въздействие.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите не очакват повишение през следващите три месеца.

Строителство

През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 3,8 пункта (фиг. 3) в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са благоприятни.

    Фиг. 3.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и факторът „други“ продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита понижение на негативното им влияние.

По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава с 1,7 пункта (фиг. 4), което се дължи на благоприятните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията.

     Фиг. 4.

Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са позитивни.

Основната пречка за дейността остава несигурната икономическа среда, посочена от 64,3% от търговците. Регистрирано е нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора „конкуренция в бранша“, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене.

Относно продажните цени са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги 

През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се покачва с 2,7 пункта (фиг. 5) в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

     Фиг. 5.

Несигурната икономическа среда, факторът „други“ , недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша продължават да са основните проблеми, ограничаващи бизнеса, като анкетата отчита засилване на негативното влияние на последните два фактора 

Мениджърите в сектора на услугите очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца.