Каква е стопанската конюнктура в България през февруари 2021 г.

Каква е стопанската конюнктура в България през февруари 2021 г. Снимка: mendozaopina.com

Общият показател на бизнес климата нараства с 1,8 пункта, съгласно данни на НСИ

През февруари 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1,8 пункта в сравнение с предходния месец, показват данните от проведена от Националния статистически институт (НСИ) анкета. 

Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно показателят остава приблизително на равнището си от януари.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава приблизително на нивото си от предходния месец. Промишлените предприемачи са умерени в оценките си относно настоящата производствена активност, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, посочен от 52,3% от предприятията. На заден план остават факторите „недостатъчно търсене от страната“, „други“ и „недостатъчно търсене от чужбина“.

По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за леко повишение, въпреки че преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 3,6 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца са също по-оптимистични, което е съпроводено и с известни очаквания за допълнително наемане на персонал.

Основният проблем за дейността в сектора остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила. Същевременно последната анкета отчита нарастване на неблагоприятното въздействие на конкуренцията в бранша, която измества на четвърто място затрудненията, свързани с фактора „други“.

Относно продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да не предвиждат промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно 

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва приблизително януарското си равнище. Прогнозите на търговците на дребно както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците, през следващите три месеца са по-благоприятни.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му влияние. На второ и трето място остават недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени немалка част от мениджърите не предвиждат промяна, макар да се увеличава делът на тези, които очакват повишение през следващите три месеца.

Услуги 

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се покачва с 5,3 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, като и очакванията за следващите три месеца остават оптимистични.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, факторът „други“, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като анкетата отчита намаление на отрицателното въздействие на последния фактор.

Относно продажните цени в сектора по-голямата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.