За развитие на регионите ще бъдат вложени близо 6,7 млрд. лв. до 2027 г.

За развитие на регионите ще бъдат вложени близо 6,7 млрд. лв. до 2027 г. Снимка: МРРБ

С по-голяма тежест ще са проектите в подкрепа на икономиката

Близо 6,7 млрд. лв. е проектобюджетът на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., която Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще управлява. Това стана ясно по време на обществено обсъждане на проекта на програмата, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Програмата ще има три основни приоритетни оси, като ще подкрепя мерки в 50 градски общини. За разлика от предходните две оперативни програми за регионално развитие, които бяха със секторен подход и насочени към конкретни сектори и бенефициенти, се предвижда новият инструмент да подкрепя по-голям набор от проекти от различни сектори. Те ще се изпълняват в партньорство, а бенефициентите ще са широк кръг заинтересовани страни – държавни органи, областни администрации и местни власти, представители на гражданското общество и неправителствени организации, организации на работодатели, синдикати, фондации, бизнес, научната и академичната общност, сдружения на собствениците на жилища и др.

Регионалните съвети за развитие ще имат ключова роля при подбора на предложенията за подкрепа на регионалното развитие, за да се даде приоритет на проектите, които покриват в най-голяма степен нуждите на определена територия. С по-голяма тежест ще са проектите в подкрепа на икономиката. Програмата е разработена с цел да постигне балансирано териториално развитие между регионите, преодоляване на демографските проблеми и обезлюдяването на територии в страната.

Приоритетната ос за интегрирано градско развитие е с проектобюджет от 1,131 млрд. лв. Тя предвижда подкрепа за десетте най-големи градски общини, като центрове на растеж. За да се постигнат по-добри резултати, е направено групиране на общините по региони за планиране, като всеки клъстер ще има общ бюджет. Например за Северозападен регион това са общините Видин и Плевен. По този начин се цели засилване на региона като цяло, а не на отделни градове и общини чрез насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни в двете общини. Така ще се изготвят проекти, които решават еднакви проблеми за двете общини, и ще се постигне синергичен ефект, в сравнение с подход, при който се изпълняват по-малки проекти.

Вторият приоритет на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, който е с бюджет от малко над 2,5 млрд. лв. Достъп до него ще имат 40 градски общини.

И двете оси ще финансират инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм и културно наследство, жилищно настаняване, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, подобряване на градската мобилност, ремонт на пътна инфраструктура и безопасност и развитие на функционални връзки. Ще се подкрепят и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

Третият приоритет на програмата е „Справедлив енергиен преход“, който се програмира по линия на Фонда за справедлив преход, при условие че разработените за целите на неговата реализация териториални планове бъдат одобрени като част от ПРР 2021-2027 г. Проектобюджетът на приоритета е 3,1 млрд. лв. Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, най силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Към момента мярката е насочена към областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, но се водят преговори за включване на още области. Приоритетната ос ще финансира широка гама дейности.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: