Създават зони с ниски емисии в общините с мръсен въздух

Създават зони с ниски емисии в общините с мръсен въздух

В МОСВ имат сериозни съмнения за приноса, който ще имат измененията

От началото на 2022 г. ще бъдат създадени зони с ниски въглеродни емисии в общини с проблемно качество на въздуха и високо ниво на замърсяване. Общините ще имат право да въвеждат такива зони с наредби, които ще определят техния обхват (в зависимост от причинителите на замърсяването), границите им и продължителността на мярката. За нарушение на забраните и ограниченията се предвиждат глоби от 50 до 500 лева за физически лица и имуществена санкция от 200 до 1 000 лева за юридически. След второ четене, Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда тези промени, приети от депутатите на последното заседание на парламентарната Комисия по околната среда и водите. Законопроектът се гласува окончателно в пленарна зала днес, 18 февруари. 

Въвеждането на зони за ниски емисии кореспондира с Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 - 2024 г. Зоните с ниски емисии и в момента са възможност, която общините имат, но сега се дават повече права на Общинските съвети. Те ще могат да определят ред, мерки и срок за прилагане при създаването на зоните с ниски емисии, режим за навлизане и преминаване на моторни превозни средства, както и ограничаване употребата на определени видове горива или уреди за отопление, предвижда законопроектът. Мерките няма да се прилагат за моторни превозни средства със специален режим на движение и за превоз на пътници. 

Според Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се избързва с промените в закона, особено важни за Столична община, която още в края на декември 2020 г. е поискала законодателни промени за въвеждане на зони за ниски емисии. Резервите на екоминистерството са свързани с факта, че сектор "Транспорт" е посочен като основен източник на фини прахови частици, вместо да се вземе предвид приносът на различните източници на замърсяване. 

Основният източник на фини прахови частици всъщност е битовото отопление и това не бива да се подценява. Смисълът на тези зони е, че се определят за постоянно, или за дълъг период от време, затова е важно да бъде оценен предварително ефектът им върху качеството на въздуха. Имаме сериозни съмнения за приноса, който ще имат измененията, коментират в становището си експертите от МОСВ. Ако например се ограничи движението на превозни средства от 1 октомври до 31 март, трябва да се посочи какъв ще бъде ефектът за подобряване качеството на въздуха. Принос на автомобилите има, но той съвпада с отоплителния сезон, през който основен източник на емисии на фини прахови частици е битовото отопление. Предложението за прилагане на мерки в сектор "Транспорт" ще е предпоставка за непостигане на измерим резултат, коментират от МОСВ. 

Зоните за ниски емисии ще решат 1/3 от проблема на София с мръсния въздух, коментира и общинският съветник Тома Белев. Автомобилите са отговорни за едва 7% от замърсяването на въздуха. Най-голям, близо 60%, е делът на битовото отопление и около 24% - на асфалтирането на пътища или т.н запрашаване от автомобилите. Около 17% е делът на големите тецове и инсталациите, които горят отпадъци. Делът на строителството, на селското стопанство, на допълнителния пренос на прах от други страни, са източници, които не винаги може да се анализират точно. 

В момента работна група на Столична община обмисля и въвеждане на зони за ниски емисии, които ще ограничават автомобилите от по-нисък клас. Тепърва предстои да се определят конкретните мерки в столицата относно зоните и сроковете, за които ще са в действие.