Солени глоби, ако се пречи на БНБ в надзорната дейност

Солени глоби, ако се пречи на БНБ в надзорната дейност Снимка: БНБ

Депутатите приеха новите поправки в Закона за кредитните институции, които затягат режима на лицензиране и контрол от страна на централната банка

Според новите текстове в Закона за кредитните институции Европейската комисия и Европейският банков орган (ЕБО) биват уведомявани за всеки закон, който изрично позволява на дружество, различно от кредитна институция, да извършва публично привличане на влогове и други възстановими средства от органа, на който е възложен контролът по изпълнението на съответния закон. Това е една от добавките в закона, който парламентът одобри на второ четене днес.
Ако се появи съмнение, че се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или че е налице повишен риск от такива действия в банка, БНБ преразглежда издадените от нея одобрения и при необходимост налага надзорни мерки.
На лице, което възпрепятства централната банка или подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор" при осъществяване на надзорни правомощия, се налагаглоба от 1000 до 4000 лв.

При извършване на повторно нарушение - от 3000 до 12 000 лв., когато е физическо лице

Когато е юридическо лице, се налага имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение - от 200 000 до 500 000 лв.
Лиценз за извършване на банкова дейност се издава, ако в срок до три месеца от получаване на уведомлението заявителят удостовери, че са изпълнени определени допълнителни условия, сред които е записалите акции лица да са направили вноски на обща стойност не по-малка от минимално необходимия капитал за извършване на банкова дейност.
БНБ издава одобрение или отказва такова в четиримесечен срок от получаване на заявлението, но не по-късно от шест месеца от получаване на заявлението.
В срок до 28 юни 2021 г. финансовите холдинги майки и финансовите холдинги майки със смесена дейност, извършващи дейност към 27 юни 2019 г., подават заявление за одобрение, разписа парламентът.
Финансов холдинг майка от държава членка, финансов холдинг майка със смесена дейност от държава членка, финансов холдинг майка от Европейския съюз и финансов холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз е длъжен да поиска издаване на одобрение от БНБ, когато тя е консолидиращ надзорен орган.
БНБ може да изиска незабавна замяна на одитор на банка, който не изпълнява задълженията си по този член, решиха още депутатите.