БАКБ управлява активи от 1,869 милиарда лева

БАКБ управлява активи от 1,869 милиарда лева Снимка: pixabay.com

Въпреки сложната икономическа ситуация през годината, белязана от пандемията с COVID-19, в края на 2020 г. активите на  Българо-американска кредитна банка (БАКБ) нарастват с 11,86% спряма предишната година. Общият им размер достига 1,869 млрд. лева, сочи статистиката на БНБ.

Банката продължава да разширява  кредитния си портфейл, като запазва тенденцията от последните години на увеличаване дела на кредити за физически лица и диверсифицирано финансиране на корпоративни клиенти и малки и средни предприятия (МСП). Постигнатото увеличение на кредитите от 13,37% за едногодишен период превишава над два пъти средния ръст на банковия пазар по този показател (5,20%). Принос за добрите резултати имат и отпуснатите кредити по програмите за подкрепа на МСП, пострадали от COVID-19.

Привлечените средства на граждани и фирми нарастват чувствително с 12,46%. За разглеждания период банковата система отбелязва средно 9,99% годишен ръст в привлечените средства.     

В края на 2020 г. БАКБ отчита 5,45% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки стеснените маржове и ниските нива на лихвите на банковия пазар. На фона на средните показатели (спад с 3,52 %) резултатът се дължи преди всичко на увеличаването на приходите от лихви с 2,12% до 47,705 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати през разглеждания период има постигнатият спад на цената на финансиране. Намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс е с 16,27% до 5,997 млн. лева. 

Нетният доход  от такси и комисиони на БАКБ намалява с 3,28% благодарение на разширяващата се клиентска база и транзакциите, извършвани през дигиталните канали, докато банковият пазар в страната губи 6,11% от приходите си. 

Несигурността, породена от COVID пандемията, намира отражение в увеличените разходи за обезценки, които прави цялата банкова система. Тези разходи намаляват финансовия резултат, но са своеобразен буфер и гаранция за устойчивото представяне на БАКБ и българските банки през следващите периоди. 

Нетната печалба на банката е в размер на 11,480 млн. лева след данъчно облагане, с отчетен еднократно негативен ефект от предоговорени лихви по кредити за периода.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: