Над 20% ръст на активите и привлечените средства отчита БАКБ

Над 20% ръст на активите и привлечените средства отчита БАКБ Снимка: pixabay.com

Банката капитализира печалбата за 2020 г., увеличението на кредитния портфейл е над 11 на сто

В условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и усложнена икономическа ситуация Българо-американска кредитна банка (БАКБ) успешно приключва първото тримесечие на 2021 г. Към 31.03.2021 г. активите на банката достигнаха 1,951 млрд. лв., съобщават от кредитната институция. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. ръстът е 21,67%, докато за банковата система през същия период показатeлят е 10,64%.

БАКБ продължава да разширява  кредитния си портфейл, увеличавайки дела на ипотечни  кредити на физически лица и МСП. Постигнатото увеличение от 11,56% за едногодишен период превишава над два пъти средния ръст на банковия пазар по този показател (5,29%).

Впечатляващи са резултатите при депозитите и общо привлечените средства през първото тримесечие на 2021 г. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 23,71% и в двата сегмента. Данните показват почти двоен ръст спрямо този на банковата система, която отбелязва 13,16% годишен растеж в привлечените средства. 

Поради продължаващата тенденция на много ниски лихви и стеснени лихвени маржове, банковата система отчита спад на нетните приходи от лихви средно с -2,92%. БАКБ запазва доброто си представяне и по този показател и отчита едва -0,53% спад на нетните приходи от лихви. 

Принос за добрите резултати на банката през разглеждания период има постигнатият спад на цената на финансиране, която се отразява в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с -20,27% до 1,314 млн. лева. 

В резултат на наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията от COVID-19 и негативните последици от нея за цялата банкова система, през първото тримесечие на 2021 г. се наблюдава спад на нетния доход от такси и комисиони с -0,44%, като намалението средно за банковия пазар е 4,33%. 

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 3,572 млн. лева след данъчно облагане с отчетен еднократно негативен ефект от предоговорени лихви по кредити за периода. Банката успява да запази ниско ниво на оперативните си разходи, въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции, благодарение на дигиталните канали и технологичните иновации, които внедрява.

Капиталовата позиция на Българо-американска кредитна банка запазва своето стабилно ниво с параметри над регулаторните изисквания и през тази трудна година. След съответните корпоративни и регулаторни решения се очаква капитализирането на печалбата за 2020 г. да доведе до ръст и в тази позиция за БАКБ. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: