НСИ: Общият показател на бизнес климата намалява с 1,7 пункта

НСИ: Общият показател на бизнес климата намалява с 1,7 пункта Снимка: diamond.jp

Каква е стопанската конюнктура през декември 2020 година - бизнес анкети на Националния статистически институт (НСИ)

През декември 2020 г. общият показател на бизнес климата  намалява с 1,7 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1). Понижение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в строителството се запазва нивото му от ноември, а в промишлеността е регистрирано увеличение, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Фиг. 1. Бизнес климат – общо

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 2,6 пункта (фиг. 2) в резултат на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. 

Фиг. 2. Бизнес климат в промишлеността

Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, факторът „други“, недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, като негативното влияние на втория фактор нараства спрямо миналия месец.

Очакванията на мениджърите са продажните цени в промишлеността да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство

През декември съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от ноември. Относно настоящата строителна активност анкетата регистрира известно намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца остават резервирани.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и фактора „други“.

Преобладаващата част от мениджърите предвиждат продажните цени в строителството да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 5,8 пункта (фиг. 3) в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Фиг. 3. Бизнес климат в търговията на дребно

Факторът, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Според очакванията на търговците продажните цени ще запазят равнището си през следващите три месеца.

Услуги 

През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ спада със 7,8 пункта (фиг. 4), което се дължи на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативно е и мнението им за настоящото и очакваното търсене на услуги. 

Фиг. 4. Бизнес климат в сектора на услугите

Основните проблеми за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, фактора „други“  и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се отчита намаление на неблагоприятното въздействие на последния фактор (фиг. 5).

Фиг. 5. Фактори, затрудняващи дейността в сектора на услугите (Относителен дял от предприятията)

По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

 

Още по темата във

facebook