Неблагоприятна стопанска конюнктура през ноември отчете НСИ

Неблагоприятна стопанска конюнктура през ноември отчете НСИ Снимка: es.dreamstime.com

Анализ на бизнес анкета на НСИ за месец ноември 2020 г.

През ноември 2020 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Общият показател на бизнес климата намалява с 4,1 пункта спрямо нивото си от октомври (фиг. 1), като понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително нивото си от предходния месец (фиг. 2). Анкетата отчита леко намаление на настоящата производствена активност, като и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени.

Най-сериозното затруднение за бизнеса остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната, факторът „други“ и недостатъчното търсене от чужбина.

Относно продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 9,9 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. 

Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за дейността в сектора, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е и нарастване на негативното въздействие на фактора „други“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в сектора строителните предприемачи очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 9,9 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Песимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основната пречка за развитието на бизнеса остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги. През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва нивото си от октомври. Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца се влошават, като и очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца са песимистични.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и факторът „други“ продължават да са основните фактори, ограничаващи дейността, като през последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на първите два фактора.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

                                                   Фиг. 1. Бизнес климат – общо

                                                     Фиг. 2. Бизнес климат в промишлеността