БАЕЗ сключи 465 договора към 30.11.2020 с износители

БАЕЗ сключи 465 договора към 30.11.2020 с износители Снимка: pixabay,com

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) продължава активно да провежда политиката на държавата за подпомагане на националните износители и националния бизнес като цяло в условията на пандемия. БАЕЗ ЕАД застана зад своите настоящи и бъдещи клиенти като запази и надгради подхода, при който осигурява застрахователно покритие и предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане.

През отчетния период са предприети следните антикризисни икономически мерки за преодоляване на негативните последици от пандемията върху българските компании:

  • Застрахователна дейност на БАЕЗ в периода 18.11.2020 – 30.11.2020г. включително
  • Сравнителен анализ по видове риск за текущ период спрямо предходен
  • Общо приложими мерки

 

Анализ на застрахователната дейност на БАЕЗ за периода 18.11.2020 – 30.11.2020г.

В периода 18.11.2020 – 30.11.2020г. БАЕЗ ЕАД продължи да провежда политиката на държавата за стимулиране на износа на българските компании чрез поддържане и предлагане на застрахователни продукти, които да осигурят подкрепа и застрахователна защита на бизнеса.

За това време БАЕЗ осигури застрахователна защита по 24 нови застрахователни договора като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 64 316 хил. лв. Дружеството привлече още 2 нови клиенти, като общата кредитна експозиция на новите клиенти нарасна с 5 033 хил. лв.

През периода 18.11.2020 – 30.11.2020г. са разгледани и одобрени следните кредитни лимити (КЛ) 

За разглеждания период има увеличение на одобрените кредитни лимити по вътрешен риск с 19 481 хил. лв., по непазарен риск – 12 779 хил. лв. и по Кредити и финансирания и кредити за предекспорт – 3 147 хил. лв.

Средният процент на одобрение на кредитни лимити се запазва висок – 86%, което показва подкрепата и продължаващата политика на БАЕЗ за осигуряване на застрахователна защита на българските компании.