31 676 млн. лв. е БВП през третото тримесечие

31 676 млн. лв. е БВП през третото тримесечие Снимка: .pikist.com

Повишение от 4,3% спрямо второто тримесечие на 2020 г. отчитат от НСИ

През третото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП)  възлиза на 31 676 млн. лв. по текущи цени, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 196 млн., като на човек от населението се падат 2338 евро. Сезонно изгладените данни показват спад от 5,2% на БВП през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 4,3% спрямо второто тримесечие на 2020 г.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Трето тримесечие на 2020 г.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2020 г. възлиза на 31 676 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4572 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,6741764 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 18 920 млн. долара и съответно на 2731 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2020 г. възлиза на 27 288 млн. лв. по текущи цени.

Фиг. 1. Относителен дял на брутната добавена стойност по икономически сектори през третото тримесечие на 2019 и 2020 г.

През третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,2 процентни пункта. 

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,7 процентни пункта до 27,5%. 

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката - този на услугите, намалява до ниво от 66,0% при 67,9% през съответния период на предходната година.

Фиг. 2. Компоненти на крайното използване на БВП през третото тримесечие на 2019 и 2020 г.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2020 г. се изразходват 76,7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17,0% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни

Фиг. 3. БВП по тримесечия за периода 2005 - 2020 г. по средногодишни цени на 2015 г.

Тримесечни изменения 

Според сезонно изгладените данни през третото тримесечие на 2020 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 4,3% . Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 3,9%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2020 г. крайното потребление нараства с 3,2%, а бруто капиталообразуването - с 12,9%. Износът на стоки и услуги повишава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 2,0%, а вносът на стоки и услуги - с 20,8%.

Годишни изменения

БВП намалява с 5,2% през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През третото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се понижава с 4,6%. Спадът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното намаление при: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 12,9%, Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - 7,6%, Добивна промишленост; преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 7,1%, Операции с недвижими имоти - 5,9%, Селско, горско и рибно стопанство - 4,7%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически спад има бруто капиталообpазуването - с понижение от 9,6%, и износът на стоки и услуги - с намаление от 20,8%. Вносът на стоки и услуги намалява с 4,3% в сравнение с третото тримесечие на 2019 г.

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: