НСИ отчита сериозен спад в заетостта

НСИ отчита сериозен спад в заетостта Снимка: НСИ

Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 19,8%.
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ)наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 25,1 хил., или с 1,1%, спрямо края на декември 2019 г., като достигат 2,26 милиона.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 19,8%, „Строителство“ - с 3,4%, и в „Други дейности“ - с 2,0%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5,5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21,5 и 17,%.

В края на март 2020 г. в сравнение с края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 54,0 хил., или с 2,3%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 24,9 хил., „Преработваща промишленост“ - с 20,6 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 8,1 хил., а най-голямо увеличение - в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8,4 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 22,8%, „Преработваща промишленост“ - с 4,1%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 3,9%, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9,0%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2020 г. е 1323 лв., за февруари - 1308 лв., и за март - 1321 лв.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1317 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0,3%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ - с 12,1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4,7%.

Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - със 7,8%, „Други дейности“ - със 7,6%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7,1%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са:

· „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3236 лв.;

· „Финансови и застрахователни дейности“ - 2120 ллв.;

· „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2031 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

· „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 737 лв.;
· „Други дейности“ - 891 лв.;

· „Селско, горско и рибно стопанство“ - 937 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10,6%, а в частния - с 8,6%.
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: