През първото тримесечие на 2022 г. работна заплата е нараснала с 9% спрямо 2021 г.

През първото тримесечие на 2022 г. работна заплата е нараснала с 9% спрямо 2021 г. Снимка: pikist.com

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. се увеличават с 8,4 хил., или с 0,4%, спрямо края на декември 2021 г

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношениекъм края на март 2022 г. се увеличават с 8,4 хил., или с 0,4%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 2,27 милиона.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - със 7,3%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 2,5%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 2,3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 1,2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 0,8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20,8 и 16,7%. 

В края на март 2022 г. в сравнение с края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 11,2 хил., или с 0,5%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6,4 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,1 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ - с 4,7 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - със 7,1 хил., и в „Строителство“ - с 3,3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5,7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5,6%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 5,1%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3,1%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 566 лв., за февруари - 1 545 лв., и за март - 1 668 лева. 

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e1 593 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1,2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ - с 16,6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 10,4%, и „Държавно управление“ - с 8,1%. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6,9%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 6,6%.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 9,0% спрямо първото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ -с 34,4%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 32,7%, и  „Административни и спомагателни дейности“ - със 17,3%, а в „Образование“ и „Държавно управление“ се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 060 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 540 лева;
  • „Професионални дейности и научни изследвания“ - 2 264 лева.
  •  

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 964 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 005 лева;
  • „Други дейности“ - 1088 лева

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1,8%, а в частния - с 11,6%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: