Рейтингова система на висшите училища в България

Рейтингова система на висшите училища в България Снимка: www.uni-sofia.bg

Вижте каква е безработицата, какви са доходите и кои са най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите висши училища в България.

В Рейтинговата система на висшите училища в България можете да намерите сравнителна информация за професионалните направления и висшите училища на национално ниво. При избор на професионално направление и висше училище се получава информация за петте най-често заемани професии и длъжности от завършилите избраното направление в страната, както и в избрано конкретно висше училище през последните 5 години.

В Професионално направление са изброени по азбучен ред 52 професионални направления, които са част от 9-те области на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления. Професионалните направления и специалностите се определят самостоятелно от всяко висше училище.

Във Висши училища са изброени 51 висши училища, от които 37 държавни и 14 частни -  университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи, които подготвят студенти, докторанти и специализанти.

В Професии и длъжности се намира информация за петте най-често срещани професии и длъжности сред завършилите избрано професионално направление в страната като цяло и в избрано висше училище.

В Сравнения се прави сравнение между професионалните направления по избрани индикатори на национално ниво.

В Сравнете висшите училища се правят сравнения между висшите училища в България по избрани индикатори.

В Индикатори се намират стойностите на индикаторите за избрано професионално направление през последните 5 години.

В Образователни степени и форми на обучение се посочва, че висшето образование в България е съвместимо с европейското и са изброени степените – професионален бакалавър по..., бакалавър, магистър и доктор, както и формите на обучение - редовна, задочна и дистанционна.

Порталът е обновен и данните в него са актуализирани в рамките на Проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Още по темата във

facebook