През март 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от февруари

През март 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от февруари Снимка: Национален статистически институт

НСИ публикува данни за стопанската конюнктура през март 2023 г., позовавайки се на бизнес анкети

През март 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва равнището си от февруари. Понижение на показателя е регистрирано в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството се наблюдава увеличение.

Фиг. 1. Бизнес климат - общо

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 0,8 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са резервирани.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават най-сериозните пречки за дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчитапонижение на негативното им влияние.

Относно продажните цени в промишлеността 14,0% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Строителство

 През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 4,0 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира и увеличение на получените нови поръчки през последния месец,като и прогнозите за дейността през следващите три месеца остават оптимистични.

Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, е несигурната икономическа среда, посочена от 74,7% от предприятията. На второ и трето място са цените на материалите и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството делът на мениджърите, които продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца, е 31,7%

Търговия на дребно

 Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 1,3 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „добро“ към „задоволително“ (нормално за сезона). Същевременно мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са позитивни.

Несигурната икономическа среда остава основното затруднение за дейността на предприятията, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които прогнозират продажните цени да се увеличат през следващите три месеца.

Услуги

През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 1,2 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги също са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава намаление на отрицателното им въздействие.

Според анкетата 15.,% от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да се повишат през следващите три месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: