През февруари общият показател на бизнес климата се повишава с 1,4 пункта

През февруари общият показател на бизнес климата  се повишава с 1,4 пункта Снимка: НСИ

НСИ публикува данни за стопанската конюнктура през февруари 2023 г., позовавайки се на бизнес анкети

През февруари 2023 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1,4 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1). Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и сектора на услугите, а в търговията на дребно запазва равнището си от януари.

Фиг. 1. Бизнес климат - общо

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 1,3 пункта в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 56,4 и 31,4% от предприятията.

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, е 17,1%.

Строителство

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 1,0 пункт, което се дължи на по-благоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са оптимистични.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила остават най-сериозните пречки за дейността на предприятията, като спрямо януари се отчита засилване на негативното влияние на първия и третия фактор.

Относно продажните цени в строителството 31.9% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва равнището си от предходния месец. Очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието през следващите шест месеца остават оптимистични. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците, през следващите три месеца се подобряват.

Основните проблеми за бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, макар през последния месец да се регистрира намаление на отрицателното им въздействие.

Според анкетата 30,2% от търговците на дребно очакват продажните цени да се увеличат през следващите три месеца.

Услуги

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 3,1 пункта. Оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията са благоприятни, като и очакванията им за следващите шест месеца са оптимистични. Позитивни са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда остава основното затруднение за дейността на предприятията, като в сравнение с предходния месец се отчита понижение на негативното ѝ влияние. На второ и на трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Относно продажните цени в сектора 20,5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: