Мечешко училище, еко-предприемачество и Воден парламент - как се живее екологосъобразно

Мечешко училище, еко-предприемачество и Воден парламент - как се живее екологосъобразно Снимка: МОСВ

Това са част от реализираните инициативи от кампанията „Младежи за околна среда“.

Мечешко училище, еко-предприемачество и Младежки воден парламент са част от реализираните инициативи от кампанията на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) - „Младежи за околна среда“. 

Регионалните структури на МОСВ осъществиха партньорства с над 70 неправителствени организации, формални и  неформални структури на обществото и доброволчески групи в цялата страна. Проведени бяха редица инициативи и в малките населени места, като програмата насърчаваше участието на младежи от по-отдалечени райони.

Инициативата „Мечешко училище“, проведена съвместно със Сдружение „Урсус“ беше изпълнена в няколко от регионалните планове на националните паркове и РИОСВ. Проведени бяха информационни срещи с лекции и презентации сред ученици - за местообитанията на кафявата мечка, начина на хранене и поведение, значението и опазването ѝ, както и конфликта „човек – мечка“, методите за превенция и бракониерството в България. На младежите беше демонстрирано и оборудване за заснемане, залавяне и изучаване на мечки, като телефото обективи, фотокапани, примки. Сред дейностите беше и онлайн кампания в социалните мрежи за популяризиране на информационните и доброволческите събития.

Основната цел на инициативата „Провеждане на местни уъркшопи за младежко „зелено“ предприемачество“ – Търговско-промишлена палата „Гоце Делчев“ беше екологични теми и идеи да се превърнат в генератор на нови бизнес идеи за млади предприемачи, като се използват нови методи за най-ефективно разпространение на информацията до младите хора. Бяха проведени 3 тематични уъркшопа насочени към развитие на уменията за предприемачество с акцент намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, прилагане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“ и др.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) проведе 12-та Парламентарна сесия на Младежки воден парламент (МВП)“, по време на която бяха посетени природни обекти, бяха проведени образователни игри и съвместни екологични инициативи.

Кампанията „Младежи за околна среда“ стартира на 1 юни 2022 г. Дейностите по нея бяха проведени от август до декември 2022 г., а целевата група бяха младежи на възраст 15 – 29 години. Одобрените инициативи по Кампанията бяха 174, като са изпълнени 97 от тях (56%) на територията на цялата страна. Изразходени са 477 444.64 лв., което е 56% от одобрените средства в размер на 843 557 лв. „Младежи за околна среда“ е продължение на усилията на МОСВ да привлече вниманието на обществото по темите за опазване на околната среда започвайки от младите.

Ето и част от проведените инициативи:

Приказка за чудните возила“ е книжка, предназначена за най-малките членове на обществото и се разпространява безплатно. С издаването й РИОСВ – Пловдив си поставя за цел да се повиши и обогати културата на българските деца на възраст от 4 до 8 години по отношение на ползите за човешкото здраве, околната среда и естетиката на градовете ни от устойчивия начин на придвижване.

Три читалища в област Плевен бяха озеленени чрез инициативата на РИОСВ – Плевен – „Оцвети селото“. В НЧ „Бъдеще – 1927“ с. Тодорово, НЧ „Христо Ботев 1927 – Бохот“ с. Бохот и НЧ „Изгрев 1926“ с. Върбица децата от детските градини и читалищата сами засадиха над 300 растения, обогатявайки парковото пространство.

Над 60 младежи участваха в изграждането на съоръжения за улавяне на леките отпадъци по повърхностния воден оток на река Чепинска. Партньор на РИОСВ – Пазарджик беше „Рибарско сдружение НИЛЕТ“– Велинград. Основна цел на инициативата беше проследяване на проблема със замърсяването на реката, анализ на събраните данни и прилагането на реални мерки за опазване на р. Чепинска. Освен провеждането на открити уроци по темата в училища във Велинград, доброволците разселиха 4500 балкански пъстърви по поречието на реката.

230 ученици от пет училища в пет населени места в Хасковска област бяха обхванати в образователни инициативи, организирани от БДЗП като практически дейности сред природата и екскурзия до защитени територии в околностите на град Маджарово. За обогатяването на знанията на учениците в тираж от 100 броя беше издадена и разпространена в училищата книжката „Потайните помощници“. Тя е посветена на едни от най-важните представители за екологичното равновесие – лешоядните птици. Над 160 младежи участваха и в друга инициатива на БДЗП, проведена във Великотърновска област със серия от презентации, теренни излети за наблюдение на птици по река Янтра и пътуване с учебна цел до Биосферен парк „Сребърна“.

„Инсталацията Шишеяд - как и с какво се храни“, „Боклучевата линия“, „Колело на баланса“ и „Търсене на най-нестандартния отпадък“ са ролеви игри, които мотивираха младежите от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ и СУ „Св. П. Хилендарски“ в Хасково към разделно събиране и рециклиране по креативен и забавен начин в инициативи на Сдружение „БГ БЪДИ АКТИВЕН“. Проектът е изпълнен и в Бургас с поставяне на инсталация „Шишеяд“ и съдове за разделно събиране на отпадъци в двора на НЕГ „Гьоте“ и пред Младежкия дом.

Два образователни природозащитни лагера за младежи на възраст 15 - 18 години от района на Тополовград и Свиленград се проведоха през октомври и ноември край село Орешник в планина Сакар. Организаторите от Българска фондация Биоразнообразие споделят, че за повечето младежи това е първа екологична инициатива, в която чрез преходи, лекции и гражданска наука участниците виждат на практика как се проучват различните видове организми и как се отразяват глобалните промени на климата върху биоразнообразието и човешкия живот.

В партньорство на РИОСВ – Бургас със СНЦ „Черноморски институт“ се проведе теренен мониторинг и почистване от отпадъци в три защитени зони – Бургаско и Атанасовско езеро и защитена местност „Мандра-Пода“ с участието на 90 младежи от 5 училища и от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, като отчетените резултати дават началото на онлайн учебна лаборатория „Влажни зони“, в която се дава думата на млади изследователи и експерти да споделят добри практики в областта на защитените територии и биоразнообразието.

Креативна работилница „Яко е да си еко“ на Фондация „ФАР“ запозна младите хора от градовете Българово и Бургас с всекидневни екологични практики за намаляване на вредното въздействие на пластмасата във водните басейни и в частност в реката до град Българово.

По проект на Туристическо дружество „Насам-Натам“ ученически групи почистиха и маркираха регламентираните за посещение пътеки в резерватите „Силкосия“, „Средока“ и „Тисовица“, поставиха табели, заснеха състоянието на информационните табла и направиха предписание как маршрутите да са безопасни и приятни за посещение.

След обучителна програма на Фондация „Малките стъпки“ сред учители и ученици от 6 училища в Бургас и Айтос, младежките групи направиха собствени предложения за подобряване качеството на атмосферния въздух в двата града, които да бъдат представени и поставени на обсъждане пред заинтересованите страни – община, РИОСВ, предприемачи, граждански организации и др.

190 деца и младежи от три населени места от Варненска област - Варна, Игнатиево и село Синдел, се включиха в образователни инициативи на Сдружение „Наш свят“ с оформяне на експозиции в изложба „Рециклирам и Създавам“, изработване на предмети и сценографски декори от рециклирани материали, спектакъл „SOS Черно море“, изработване на брошура за промотиране на устойчиво екологично мислене и Наръчник за аудио-визуално екологично образование, които са разпространени и в онлайн вариант в помощ на образователния процес в училищата във Варненска област.

В рамките на инициатива „Зелена сцена: Супер Еко и приятели“, изпълнявана от ИАОС, бяха изработени еко костюми – 8 носии от памук и вълна, така че бъдат напълно рециклирани „до влакно“, с което се популяризира възможността текстилът да се рециклира и използва като суровина повторно в тази индустрия. Бяха проведени три музикално-образователни събития в София, Благоевград и Пловдив и фотоизложба в сградата на ИАОС в София.

Подкастът „Отразено на повърхността“ разглежда състоянието и бъдещето на водните ресурси през погледа на експерти, природолюбители и младежи и е организиран от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. БДЗБР изработи и 10 комикса на екологична тематика, като добър начин за комуникация с децата и порасналите за по-добро разбиране на света по привидно безинтересни теми.

По инициативата „Организиране на лятна акция в Национален парк „Рила“ на Сдружение „За Земята“ беше почистен района около хижа Мальовица. В събитието участваха общо 70 доброволци - хора от цялата страна, както и любители на планината от Белгия, Индонезия, Израел, Аржентина и Испания. Бяха почистени над 1,5 тона отпадъци или общо 110 чувала от района на хижа Мальовица, пътеките към връх Мальовица, заслон Орловец, заслон Страшното езеро и към Мальовишките езера. Друга инициатива беше работилницата за ученици и студенти в градовете в близост до парка „Стъпки към нулеви отпадъци“.

Филм за минералната вода в Пирин е дело на фондация „Перспективи“, която направи лентата „МИНЕРАЛНИ ВОДИ ОТ СЪРЦЕТО НА ПИРИН ПЛАНИНА“. Студенти със специалност „Екология“ и „Кинезитерапия“ към ЮЗУ „Н. Рилски“ събраха данни за същността на състава и лечебното действие на минералните води. Младите хора влязоха в ролята на екорежисьори и сценаристи.

Инициативата „С грижа и усмивка в Балкана“ беше организирана он Национален парк „Централен Балкан“ съвместно с Музея „Дом на хумора и сатирата“ в Габрово. В първата част ученици участваха в лагер с изследователски дейности на терен в парка и в хижа „Дерменка“. Във втората част, в работилниците „Климатичната фреска“ в музея участваха младежи с подкрепата на модераторите Мартин и Томас Заимови (съорганизатори на кампанията за разпространение на играта в България).

Беше създаден дигитален наръчник за устойчиво потребление. Той е резултат от успешно проведената инициативата ,,Кампания за устойчив младежки лайфстайл“ на Сдружение ,,Eвропейско младежко движение България“ в партньорство с РИОСВ – София. Дигиталният наръчник включва добри екологични практики и съвети за организиране на по-екологично устойчиви младежки дейности.

Инициативата „Демонстративна био-земеделска градина - Връзка със себе си, живата природа и почвата“ на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ - село Гудевица, която се проведе по плана на РИОСВ – Смолян включва редица дейности. Една от тях е създаване на методика за работа със земята и сред природата за млади хора, чрез учебни био-градинки. Учениците се потопиха и назад във времето, в тайните на биоземеделието и приготвянето на местни ястия като кешкек и синдермьо по стари рецепти. По време на разходка до село Лагьт, родното място на Валя Балканска, младежите се запознаха с местни земеделци, които им демонстрираха традиционно приготвяне на зимнина с продукти от тяхното малко био стопанство.

„Климат и вода: пътешествие из водните възможности и предизвикателства на две села: Ослен Криводол, Лик (Община Мездра)“ е инициатива от плана на РИОСВ – Враца, а идеята и реализацията е на Сдружение „Фабрика за идеи“. След химичен и микробиологичен лабораторен анализ на 10 извора от двете села бяха разпространени свойствата на водата и беше планирано бъдещо изчистване и облагородяване на някои от тях. С друга дейност от инициативата бяха закупени строителни материали за възстановяване, почистване и обновяване на изворите в селата Лик и Ослен Криводол.

С открити уроци, изработване на информационни табла на тема „Моят принос за чиста Планета“ до посещения на Регионалните депа за неопасни отпадъци в Смолян и село Шаренка, община Мадан и сепариращите и компостиращи инсталации РИОСВ – Смолян провокира младите хора, как да намалят отпадъците от ежедневието и да стимулират повторното им използване.

Фондация „Здраве и социално развитие“ реализира „По - Дишай!“ кампания за чист въздух в София и Кюстендил. Инициативата цели подобряване на качеството на въздуха в София и Кюстендил, чрез въвличане на местни общности в решаване на проблемите, свързани с качеството на въздуха. Над 120 младежи от кварталите Факултета и Изток в двата града бяха запознати как може да намалят замърсяването на въздуха с 10 лесни и бързи съвета за по-чист въздух. По време на дискусиите бяха представени 14 източника на замърсяване идентифицирани чрез ,,Фотовойс картографиране“. Участниците бяха насърчени да провеждат разговори в своите семейства и със свои връстници по теми за опазване на околната среда.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: