Каква е икономическата активност на населението през третото тримесечие на 2022 г.

Каква е икономическата активност на населението през третото тримесечие на 2022 г. Снимка: pikist.com

НСИ публикува основните показатели за икономическата активност на населението през третото тримесечие на 2022 г.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74,7%, като в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 1,8 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 2,4 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71,9%. 

Коефициентът на безработица е 3,7%, или с 0,9 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2021 година. 

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 50,8 хил., или 4,6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост 

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 215,6 хил., от които  1 717,6 хил. мъже и 1 498,0 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 2,6%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55,4%, като при мъжете този дял е 61,8%, а при жените - 49,5%. 

През третото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 2007,9 хил., или 62,4%,в индустрията- 975,0 хил. (30,3%), а 232,7 хил. (7,2%) - в селското, горското и рибното стопанство. 

От всички заети 4,0% (130,1 хил.) са работодатели, 7,0% (224,9 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 88,5% (2845,5 хил.) - наети лица, и 0,5% (15,1хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 213.1 хил. (77,8%) работят в частния сектор, а 632,4 хил. (22,2%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 139,6 хил., или 4,9% от наетите лица.

През третото тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 114,6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71,9% (75,5% за мъжете и 68,1% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39,9% (44,8% за мъжете и 34,7% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 77,2%, съответно 81,2% за мъжете и 73,2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се увеличава с 2,7 процентни пункта, като увеличението е еднакво замъжете и жените. 

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 633,0 хил., или 69,9% от населението в същата възрастова група (75,3% от мъжете и 64,9% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3,7 процентни пункта.

Фиг. 1. Коефициенти на заетост по възрастови групи и тримесечия

Безработица

През третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 122,5 хил., от които 70,8 хил. (57,8%) са мъже и 51,7 хил. (42,2%) - жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 28,1 хил., или с 18,7%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0,9 процентни пункта и достига 3,7%. Коефициентът на безработица намалява с 0,8 процентни пункта при мъжете и с 1,0 процентен пункт при жените и през третото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4,0 и 3,3%.

От всички безработни лица 14,4% са с висше образование, 54,7% - със средно, и 30,9% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,6% за висше образование, 3,6% за средно образование и 9,4% за основно и по-ниско образование. 

През третото тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 69,5 хил., или 56,8% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0,3 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и достига 2,1%, като е по-висок при мъжете (2ь2%) в сравнение с жените (1ь9%). 

От общия брой на безработните лица 19,6 хил., или 16,0%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група  15 - 29 навършени години е 8,0% (9,1% при мъжете и 6,5% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2,3 процентни пункта. Намалението на коефициента на безработица (15 - 29 навършени години) при мъжете е с 1,6 процентни пункта, а при жените - с 3,3 процентни пункта.

Фиг. 2. Коефициенти на безработица по пол и тримесечия

Икономическа неактивност

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 468,7 хил., от които 989,8 хил. (40,1%) са мъже и 1 479,0 хил. (59,9%) - жени. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 098,5 хил. (467,9 хил. мъже и 630,6 хил. жени) и представляват 25,3% от населението в същата възрастова група (21,3% от мъжете и 29,5% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39,4% са неактивни поради участие в образование или обучение.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: