Разходите на работодателите за заплати са се увеличили през първото тримесечие на 2020 г.

Разходите на работодателите за заплати са се увеличили през първото тримесечие на 2020 г.

® НСИ

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10,2% спрямо първото тримесечие на 2019 г.

Увеличението в индустрията е с 9,0%, в услугите - с 9,2%, и в строителството - с 8,1%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 25,9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 23,2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13,5%. 

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10,2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10,3%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 25,6% за „Образование“ до 3,4% за „Добивна промишленост“.


Прочетете още за:
заплати работодатели разходи

  0 
  0