Промишлените предприятия у нас свиват инвестициите си с 15,5%

Промишлените предприятия у нас свиват инвестициите си с 15,5% Снимка: .sitraemg.org.br

През март 2021 г. Националният статистически институт проведе регулярното бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, с което беше осигурена информация както за реализираните от тях инвестиции през 2020 г., така и за инвестиционните им планове през тази година.

По данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2020 г. са с 8,7% по-малко спрямо 2019 г.

Резултатите от проведената анкета на инвестиционната активност показват, че плановете на промишлените предприятия през 2021 г. са за свиване на инвестициите с 15,5% в сравнение с направените през предходната година. 

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 85,2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми със 17,5% спрямо 2020 г.

По основни производствени групировки (фиг. 1) най-голям относителен дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (38,2%), при което се предвижда понижение от 13,8% в сравнение с предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергийните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31,1%), при които се очаква увеличение с 4,7% спрямо 2020 г. 

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15,8%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30,8% в сравнение с предходната година.

Фиг. 1. Разпределение на очакваните инвестиции през 2021 г. по основни производствени групировки

Още по темата във

facebook
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Сподели тази статия в: