Населението на България е намаляло с близо 35 хиляди души за година

Населението на България е намаляло с близо 35 хиляди души за година

Броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души на годишна база

В сравнение с 2019 г. населението на България през миналата година намалява с 34 934 души, или с 0,5 на сто. Към 31 декември 2020 г. то е 6 916 548 души, съобщи Националният статистически институт. 

Мъжете у нас са 3 349 715 (48,4 на сто), а жените - 3 566 833 (51,6 на сто), или на 1000 мъже се падат 1065 жени. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. 

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2020 г. е 4139 хил. души, или 59,8 на сто от населението на страната, като от тях мъжете са 2168 хил., а жените - 1971 хиляди. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души, или с 0,4 на сто спрямо предходната година.  

НСИ отчита, че в страната продължава процесът на намаляване и застаряване на населението. Статистиката отчита, че намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост, като за сметка на това нараства броят на починалите и коефициентът на обща смъртност. 

В края на 2020 г. хората на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21,8 на сто от населението на страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,2 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. В регионален аспект делът на хората на възраст над 65 навършени години е най-висок в областите Видин (30%), Габрово (29,1%) и Кюстендил (27,7%).   

Към 31 декември 2020 г. децата до 15 години в страната са 999 014, или 14,4 на сто от общия брой на населението, като спрямо 2019 г. този дял остава непроменен.  

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства до 44 години в края на 2020 г.