Утвърдиха новите учебни програми за V – VII клас

Утвърдиха новите учебни програми за V – VII клас Снимка: pixabay

На учителите се дава повече свобода да преценяват колко урочни единици да отделят на конкретна тема в зависимост от интересите на учениците.

Утвърдени са осъвременените учебни програми по география и икономика за V и VI клас, по математика за V, VI и VII клас и по биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда за VII клас, съобщиха от МОН. Целта на промените е учениците да придобиват повече практически умения, затова ще се набляга на ситуации от практиката и решаване на житейски казуси.

Отпадат подтемите към основните теми и се ограничава броят на учебните статии в учебниците. Така учителите ще разполагат с повече свобода да решат по своя преценка колко урочни единици да посветят на дадена тема. Определящи за това ще бъдат интересите и потребностите на учениците.

Наред с това от всички учебни програми отпадат някои нови понятия, тъй като са усвоени в предходни класове и е важно не да се възпроизвеждат под формата на дефиниции, а да се познават и използват на практическо равнище.

Въпреки че от началото на учебната година е увеличен броят на часовете по математика в V и в VI клас и по география и икономика в VI клас, допълнителни теми не са предвидени. По математика признаците за делимост на 9 и на 10 отпадат, но остават признаците за делимост на 2, 3 и 5. В VII клас отпада темата „Построения с линия и пергел“, като за тези умения се работи на практическо равнище в темите „Еднакви триъгълници“, „Неравенства“ и „Успоредник“. По география и икономика изучаването на Антарктида се измества от V в VI клас във връзка с увеличения брой часове.

Учебните програми ще се прилагат поетапно от учебната 2021 – 2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на новите учебници ще се използват съществуващите.