Разходите на работодателите за труд нарастват с 3,5%

Разходите на работодателите за труд нарастват с 3,5% Снимка: pikist.com

НСИ публикува индекса на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3,5% спрямо третото тримесечие на 2019 г. Увеличението в услугите е с 4,3%, в строителството - с 3,2%, докато в индустрията има намаление с 0,6%, показват данните на Института.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 23,9%, „Държавно управление“ - с 15,9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8,1%. 

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ - с 11,3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4,2%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 3,3%.

През третото тримесечие на 2020 г. спрямо третото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3,4%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 3,9%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 25,3% за „Операции с недвижими имоти“ до (-12,0%) за „Култура, спорт и развлечения“.

Фиг. 1. Индекс на общите разходи на работодателите за труд (Календарно изгладени, 2016 = 100)

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: