Продукцията от отрасъл „Селско стопанство“ възлиза на 7754 млн. лв.

Продукцията от отрасъл „Селско стопанство“ възлиза на 7754 млн. лв. Снимка: pikist.com

Това е с 8,3% по-малко в сравнение с предходната година

Националният статистически институт (НСИ) публикува данните за икономическите сметки за селското стопанство през 2020 г. Според първата оценка крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2020 г. възлиза на 7754,0 млн. лв., което е с 8,3% по-малко в сравнение с предходната година, сочат данните на НСИ. Намалението се дължи на спад в обемите - с 12,0%.

Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, е 5076,1 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2019 г. с 11,8%. Намалението е в резултат на спад в обемите - с 16,6%, което не може да бъде компенсирано от увеличението на цените - с 5,8%. Значителният спад в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада в зърнените култури - с 21,2%, в резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване.

Продукцията, произведена от животновъдството, е 2030,1 млн. лв. и е почти на нивото на предходната година - със слабо увеличение от 0,7%, което се дължи на увеличение както на обемите - с 0,1%, така и на цените - с 0,6%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2020 г. средства за текущо потребление достига 4501,2 млн. лв., което е с 5,8% по-малко от предходната година и е в резултат както на намаление в обемите - с 3,7%, така и на намаление в цените - с 2,2%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2020 г., достига 3252,8 млн. лв. и е с 11,5% по-ниска от 2019 г. Намалението е в резултат на намаление на обемите - с 22,8%, което е частично компенсирано от увеличението в цените - с 14,6%.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 6,3%, а нетният опериращ излишък/смесен доход - с 6,4%, което е в резултат на намалените обеми на продукцията в селското стопанство спрямо 2019 г.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2020 г. намалява спрямо 2019 г. с 6,3%.

Фиг. 1. Изменение на показателите за доход в селското стопанство през периода 2007 - 2020 година

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: