Фондът на фондовете подкрепи 267 компании чрез няколко инструмента

Фондът на фондовете подкрепи 267 компании чрез няколко инструмента Снимка: pixabay.com

Фондът на фондовете подкрепи 267 компании чрез няколко инструмента по програмата за антикризисни мерки за предотвратяване на негативните ефекти от пандемията COVID -19.

По инструмента “Портфейлни гаранции с таван на загубите COVID-19“ финансовият ресурс е 157,9 млн.лв.Той се отпуска през четири финансови посредници - Българо-американска кредитна банка,Токуда банк, Първа инвестиционна банка и Д Банк и вече са отпуснати 4,4 млн.лв. Преговаря се с още пет банки

Средствата са пренасочени от прекратения финансов инструмент „Финансиране на малкия бизнес“ и трансформирания финансов инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите за енергийна ефективност и иновации“ с допълнителен ресурс от банки посредници.

Цел на инструмента е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително и за задоволяване на нуждите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения заради кризата от COVID-19.

Крайни получатели са български малки и средни предприятия, а типът финансиране е  кредитна гаранция за портфейл от нови заеми за МСП без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на пандемия; възможност за комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия в рамките на една операция; преференциални лихви, занижени изисквания към обезпеченията и по-малка административна тежест; възможен гратисен период по кредита до 2 години; възможно възстановяване на лихвата след първата година в размер до 4%.

Източник на публичния ресурс е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

До 01.12.2020 г. на електронна поща: signali@mi.government.bg и тел. 02/940 74 21 са постъпили общо 57 електронни писма/обаждания от които 21 са с характер на сигнали, а останалите 36 представляват запитвания/уведомления/молби и др., които са насочени за отговор по компетентност до съответните дирекции в Министерство на икономиката. Подадените сигнали (с изключение на 4) са по повод отхвърлени проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В нито един от тези сигнали не се съдържа конкретна информация за извършени нарушения или корупционни прояви от служители, изпълняващи функции по ОПИК.

В периода от 17.11.2020 г. до 01.12.2020 г. е постъпило само едно ново писмо, което съдържа искане на информация по предстоящо обявяване на процедура по ОПИК и е препратено на ГД ЕФК за отговор по компетентност.