МОН предлага нова стратегия за висшето образование

МОН предлага нова стратегия за висшето образование Снимка: dariknews.bg

С нея се поставят нови цели, съответстващи на актуалните предизвикателства.

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага Стратегия за развитие на висшето образование в Република България, която да очертае визията и да осигури устойчиво развитие на системата на висшето образование за периода 2021 - 2030 г, съобщиха от пресцентъра на министерството. 

 

С нея се поставят нови цели, съответстващи на актуалните предизвикателства, свързани с ускореното развитие на дигиталните технологии и с интензивната дискусия в глобален мащаб за целите на висшето образование и за ролята на висшите училища в новите условия.

 

Водещите принципи в Стратегията са: 

- приемственост, основана на академичните традиции и установените добри практики;

- иновативност при прилагането на ефективни решения на проблемите;

- гарантиране на академична автономия, съчетана със сътрудничество между държавните институции, висшите училища и потребителите на кадри;

- отговорност;

-  прозрачност;

- отчетност.

 

Приоритетните области за развитие на висшето образование, заложени в Стратегията са: 

- повишаване на качеството на висшето образование чрез осъвременяване на съдържанието, методите и формите на обучение; 

- ускорено модернизиране и дигитализиране на образователните подходи, методи и практики; 

- осигуряване на достъп до висше образование и учене през целия живот, което подпомага личностното развитие и професионалната реализация на младите хора. 

 

Наред с това се предвижда засилване на ролята на научните и научно-приложните изследвания, иновациите и предприемаческите умения на студентите и преподавателите.

 

Стратегията предвижда още ускорено интегриране на висшите училища в европейските образователни и изследователски мрежи и привличане на мотивирани млади преподаватели. 

 

Залага се също така на подобряване на структурата, управлението и системата за акредитация на висшите училища, осигуряване на финансова устойчивост на висшите училища и на финансови стимули за развитие на качествено образование и научноизследователска дейност.

 

Конкретните цели за развитие на висшето образование до 2030 г., заложени в Стратегията са: 

- осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми;

- въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение, които да повишат качеството и да допринесат за изграждане на ефективна връзка между образованието, науката и бизнеса. 

 

Стремежът е към осигуряване на пазара на труда с добре подготвени кадри чрез провеждане на научни изследвания и качествено, достъпно и продължаващо през целия живот образование и обучение.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: