Социалните партньори приеха проектобюджета за 2021 г.

Социалните партньори приеха проектобюджета за 2021 г.

Бяха одобрени и бюджетите на ДОО и НЗОК.

След четиричасово онлайн заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество прие проектобюджета за догодина, одобри и бюджетите на ДОО и НЗОК, съобщи вицепремиерът Марияна Николов на брифинг в Министерския съвет.

„За първи път не постигнахме единодушна подкрепа, но проектите на законите минаха на тристранката. Мога да кажа, че това беше един успешен тристранен съвет. Без никакви различия и позиции, които да направят някакви критики и да оформят категорични становища", каза Николова. Тя добави, че всички бележки ще бъдат взети предвид при внасянето на окончателния проект в Министерски съвет.

Приоритетите на Бюджет 2021 

Политика по доходите 
Увеличаване на минималната работна заплата от 610 лв. – на 650 лв., считано от 1 януари 2021 г.
Удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г.
За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% (от 1.08.2020 г.) на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия.
Увеличение с 10% на средствата за заплати на служителите, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството.
Разчетено увеличение на средствата за възнаграждения на изборните длъжности по реда на законодателно регламентирания механизъм.

Образование
360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на учителите и 57,8 млн. лв. – за непедагогическия персонал;
70 млн. лв. – за изграждане и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища;
38 млн. лв. – за подпомагане заплащането от родителите на такси за хранене на децата в задължителното предучилищно образование и за компенсиране на разходите за децата, които не са приети в детски градини, поради липса на места в държавните и общински градини и училища;
36 млн. лв. – за разширяване достъпа и обхващане в задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца;
20 млн. лв. – за модернизацията на училищните кабинети и изграждане на STEM среда;
65,9 млн. лв. – за продължаване на реформите и осигуряване на устойчиво развитие и разширяване на достъпа до висше образование, в т.ч. 48,7 млн. лв. – за увеличение на възнагражденията на най-ниските академични длъжности във висшите училища.

Здравеопазване
65,7 млн. лв. – за увеличение на възнагражденията на персонала в структурите на МЗ и НЗОК, в т.ч. и за извънреден труд.
48,9 млн. лв. субсидии за лечебните заведения за болнична помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
326,6 млн. лв. за здравноосигурителни плащания.
75 млн. лв. – за осигуряване на ваксина срещу COVID-19.
50 млн. лв. – за изграждане на Национална педиатрична болница.


Социална политика
10 млн. лв. – за активна политика на пазара на труда.
300 млн. лв. – за продължаване на мярката 60/40.
297,3 млн. лв. – за увеличението на средствата за краткосрочни обезщетения за безработица (увеличението от 9 на 12 лв. на дневния минимален размер на обезщетението за безработица).
73 млн. лв. – за целева помощ за семействата с деца до 14-годишна възраст при дистанционно обучение и изчерпани възможности за платен отпуск на родителите и невъзможност да работят дистанционно.
390 млн. лв. – за отпадане на доходния критерий за достъп до месечни помощи по отглеждане на деца до завършване на средно образование.
10 млн. лв. – за целеви помощи за отопление.
21,4 млн. лв. – за актуализиране на финансовата подкрепа за хората с увреждания по Закона за личната помощ; 122 млн. лв. – за механизма за личната помощ по същия закон и 79,7 млн. лв. – за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.
47 млн. лв. – за еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. годишно за пенсионери с размер на пенсията от 300 лв. до 369 лв. (линията на бедност за 2021 г.)

Пенсионна политика
474 млн. лв. – за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. – на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.;
94 млн. лв. – за увеличение на максималния размер на получаваната една или повече пенсии от 1200 лв. – на 1440 лв., считано от 1 януари 2021 г.;
884,2 млн. лв. – за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. и за целогодишното изплащане на пенсии с новото осъвременяване от 5%, считано от 1 юли 2021 г.;
318 млн. лв. – за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г.

Политиката в областта на отбраната, както и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми също остават част от приоритетите на бюджета.

Синдикалните организации и КРИБ от работодателските организации подкрепиха проектобюджетите за 2021 г., като предоставиха бележки и предложения за промени. 
АИКБ и БСК не подкрепиха проекта за държавен бюджет, а от БТПП и ССИ се въздържаха. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: