Разрешенията за строежи влизат в единен регистър

Разрешенията за строежи влизат в единен регистър Снимка: mrrb.bg

Целта е подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще създаде единен регистър по устройство на територията. Той ще обединява в себе си всички регистри, водени от министерството, Дирекцията за национален строителен контрол, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене.

 

Това е една от приетите от правителството промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и прецизиране на процеса, свързан с предоставяне на административни услуги по реда на ЗУТ.

 

В регистъра ще се публикуват разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и заповеди за премахването им, разрешения за изработване на устройствени планове и техните изменения, актове за одобряването им, както и разрешения за строеж.

 

Регистърът ще съдържа също така удостоверения на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор, технически паспорти на строежите, актове за въвеждане в експлоатация на строежите и заповеди за премахване на незаконни строежи.

 

Регистърът ще бъде интегриран с порталите за отворени и за пространствени данни. Всички данни в него ще са достъпни по електронен път. Ще се дадат ограничени права за ползване на отделна информация, без възможност за промени от гражданите.

 

Условията и редът за публикуване на информация в единния регистър и за поддържането ѝ в актуален вид ще бъдат определени с наредба на Министерския съвет.

 

До неговото създаване издадените актове ще се публикуват по досегашния ред.

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: