ЕП: Изкуственият интелект да стане етичен, безопасен и иновативен

ЕП: Изкуственият интелект да стане етичен, безопасен и иновативен Снимка: pixabay.com

Предложенията засягат етиката, гражданската отговорност и интелектуалната собственост.

Евродепутатите одобриха предложения за справяне с дългосрочните възможности и правните предизвикателства, породени от изкуствения интерект (ИИ) в областта на етиката, гражданската отговорност и интелектуалната собственост.

Вчера Комисията по правни въпроси прие три доклада по конкретни въпроси, свързани със засиленото развитие и използване на системи за изкуствен интелект. Очаква се Комисията да представи законодателно предложение по въпроса в началото на 2021 г.

Законодателната инициатива на Ибан Гарсия дел Бланко (S&D, ES) призовава Комисията на ЕС да представи нова правна рамка, очертаваща етичните принципи, които да се използват при разработването, внедряването и използването на изкуствен интелект, роботика и свързани технологии в ЕС, включително софтуер, алгоритми и данни.

Членовете на ЕП приеха предложения за няколко ръководни принципа, които трябва да бъдат взети предвид от бъдещите закони, включително ИИ, насочен към човека, създаден от човека и контролиран от човека; безопасност, прозрачност и отчетност; предпазни мерки срещу пристрастия и дискриминация; право на обезщетение; социална и екологична отговорност и зачитане на основните права.

Законодателната инициатива на Аксел Вос (EPP, DE) призовава за адаптиране на ориентирана към бъдещето рамка за гражданска отговорност, което прави лицата, работещи с високорисков ИИ, строго отговорни, ако има причинени вреди. Това би насърчило иновациите, като осигури на предприятията правна сигурност, ще защити по-добре гражданите и ще засили тяхното доверие в технологиите за изкуствен интелект, като възпрепятства рисковите дейности. Строгата отговорност следва да се прилага и за системите с ИИ, които многократно са причинявали щети.

В този текст евродепутатите се фокусираха върху искове за гражданска отговорност срещу оператори на ИИ-системи. Отговорността ще обхване защитата на живота, здравето, физическата неприкосновеност, имуществото, както и значителни нематериални вреди, ако доведе до „проверима значителна икономическа загуба“.

Докладът на Стефан Сежурне (Renew Europe, FR) подчертава, че ключовият въпрос за защитата на правата на интелектуална собственост (ПИС) в контекста на изкуствения интелект досега не е разгледан от Комисията на ЕС и призовава за оценка на въздействието по въпроса.

Докладът подчертава, че глобалното лидерство на ЕС в областта на ИИ изисква ефективна система за интелектуална собственост и предпазни мерки за патентната система на ЕС за защита на разработчиците. Членовете на ЕП уточняват, че ИИ не трябва да има правосубектност, като по този начин „изобретение“ трябва да се предоставя само на хора. По-нататък текстът разглежда авторските права, защитата на търговските тайни и разграничението между ПИС за развитието на технологии и ПИС, потенциално предоставени върху творения, генерирани от ИИ.
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: