През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас запазва равнището си

През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата у нас запазва равнището си Снимка: Национален статистически институт

Състоянието на стопанската конюнктура е определено чрез бизнес анкети на НСИ

През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец (от 22,8% на 22,6%). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазва нивото си от януари. Единствено в сектора на услугите е регистрирано понижение.

 Фиг. 1. Бизнес климат - общо

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 0,7 пункта (от 23,3% на 24,0%) в резултат на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност е неблагоприятна, но прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на втория фактор.

Относно продажните цени в промишлеността, преобладаваща част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ остава на нивото си от предходния месец (от 27,0% на 27,2%). Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността през следващите три месеца, са оптимистични.

Най-сериозните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и цените на материалите.

По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, макар по-голяма част от тях да очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца (фиг. 9 от приложението).

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от януари (от 24,8% на 24,9%). Оценките на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца са леко влошени, докато прогнозите им за следващите три месеца са благоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостигът на работна сила и недостатъчното търсене продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора, като анкетата отчита намаление на негативното влияние на последния фактор.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Услуги

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 2,9 пункта (от 15,8% на 12,9%) главно поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги

Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като спрямо януари се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първия и третия фактор.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: