Ръст на БВП с 1,6% за четвъртото тримесечие на 2023 г. показват данните на НСИ

Ръст на БВП с 1,6% за четвъртото тримесечие на 2023 г. показват данните на НСИ Снимка: Национален статистически институт

НСИ публикува предврителни данни за брутния вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2023 г. и за цялата 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1,6.% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. и с 0,5% спрямо третото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ)..

БВП за 2023 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 183 743,4 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2023 г. се увеличава в реално изражение с 1,8% спрямо 2022 г. по предварителни данни.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 51 848,6 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населениетосе падат 8 053 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,820520 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 28 480 млн. долара и съответно на 4 424 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 26 510 млн. евро, като на човек от населението се падат 4 118 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2023 г. възлиза на 45579,2 млн. лв. по текущи цени. 

   Фиг. 1. Структура на брутната добавена стойност по икономически сектори през четвъртите тримесечия на 2022 и 2023 година, %

През четвъртото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2,3%, като намалява с 0,5 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,2 процентни пункта до 24,1%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до ниво от 73,6% през четвъртото тримесечие на 2023 г. при 72,9% през четвъртото тримесечие на 2022 г.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 79,9% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20,6% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0,5% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,2% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за четвъртото тримесечие на 2023 г. показват нарастване на крайното потребление с 0,8% и на бруто образуване на основен капитал с 0,4% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 1,4%, а вносът на стоки и услуги нараства с 4,1%.

Годишни изменения

БВП нараства с 1,6%, а БДС - с 0,1% през четвъртото тримесечие на 2023 г., в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни.

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 2,1%, Финансови и застрахователни дейности - 1,1%, Строителство - 1,0%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 0,5%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 0,5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0,4%, и Операции с недвижими имоти - 0,2%.

Спад на годишна база е регистриран в: Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 1,7%,Селско, горско и рибно стопанство - с 1,1%, както и Култура, спорт и други дейности - с 0,9%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 2,6% и бруто образуване на основен капитал - с 3,7%. 

БВП за 2023 година

БВП за 2023 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално изражение с 1,8% спрямо 2022 г. 

За 2023 г. БВП достига номинален стойностен обем от 183 743,4 млн. лева. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1,809307 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 101 555 млн. долара. На човек от населението се падат 28 516 лв. от обема на показателя, или 15 761 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 93 947 млн. евро, като на човек от населението се падат 14 580 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 161 194,7 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 0.8% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2022 г.

През 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3,5%, което е намаление с 0,9 процентни пункта спрямо 2022 г. Индустриалният сектор създава 28,9% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 0,3 процентни пункта в сравнение с 2022 г. Секторът на услугите нараства до 67,6% при 67,0% през 2022 г. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: