Ръст на брутния вътрешен продукт с 4% за първото тримесечие показват данните на НСИ

Ръст на брутния вътрешен продукт с 4% за първото тримесечие показват данните на НСИ Снимка: НСИ

НСИ публикува предврителни данни за брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2022 г.

През първото тримесечие на 2022 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 4,0% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0,8% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

По предварителни данни, произведеният брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 32 807 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 800 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,744045 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 18 811 млн. долара и съответно на 2 752 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 16 774 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 454 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 28 484 млн. лв. по текущи цени. 

През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2,1%, като намалява с 0,1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 9,8 процентни пункта до 36,3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 61,6% при 71,3% през съответния период на предходната година.

Тримесечни изменения по сезонно изгладени данни

Според сезонно изгладените данни през първото тримесечие на 2022 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0,8%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,4%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2022 г. крайното потребление нараства с 1,0%, а бруто капиталообразуването  - с 16,8%.

Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 1,9%, а вносът на стоки и услуги - с 3,8%.

Годишни изменения по сезонно изгладени данни

БВП нараства с 4,0%, а БДС - с 3,9% през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Промишленост - 9,5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 8,8%, Селско, горско и рибно стопанство - 5,7%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 3,6%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2,0%. 

По отношение на компонентите на крайното използване, влияние за регистрирания икономически ръст има бруто капиталообразуването с увеличение от 30,6% и крайното потребление с увеличение от 5,2%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6,5%, а вносът на стоки и услуги - с 13,5% в сравнение с първото тримесечие на 2021 година.

Фиг. 1. Структура на брутната добавена стойност по икономически сектори през първите тримесечия на 2021 и 2022 година, %

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: