Допълнителни средства за подкрепа на предприятията искат от АИКБ

Допълнителни средства за подкрепа на предприятията искат от АИКБ Снимка: pixabay

В специално становище, одобрено на Националния съвет, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява да бъдат осигурени допълнителни средства за подкрепа на предприятията и за насърчаване на инвестициите и иновациите

 От АИКБ подчертават, че заложеният в ПВУ кумулативен растеж на БВП от 21,7% за периода 2021-2025 г. трябва да е по-амбициозен и да преследва минимум 6% ръст на годишна база.

За да бъде постигнат този растеж, Асоциацията настоява да бъдат предвидени още 1,4 млрд. лева, осигурени посредством трансформиране от други области от грантове в нисколихвени кредити (основно при финансирането на проекти за енергийна ефективност), в т.ч.:


• Допълнителни средства за новосъздадените три фонда: „Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и „Дигитализация“ в новия елемент на Стълб 1 „Програма за икономическа трансформация“ – така че общата им сума да нарасне до 1,3 млрд. лева (при сега предвидени 900 млн. лева);
• Допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения – в размер на 300 млн. лева. По този начин, заедно с предвидените в момента 200 млн. лева, общата сума на финансовата подкрепа ще нарасне до 500 млн. лева, което ще позволи поне 1/3 от работещите в България да бъдат обхванати от тази програма;
• Ресурс в размер на поне 700 млн. лева за насърчаване на производството и съхранението на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата.

АИКБ изказва съжаление, че редица конкретни предложения, отправени в досегашните й становища, не са възприети и обръща внимание, че има необходимост от ясен механизъм за планиране, наблюдение и контрол на изпълнението на Плана, в който участие да вземат социалните партньори и заинтересовани страни.

Асоциацията отчита, че в оперативните програми за новия програмен период са включени приоритети и дейности, които в голяма степен отговарят на реалностите на нуждите на българската икономика, социалната и образователната сфера.

Най-сериозно внимание е отделено на програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Според АИКБ от особена важност е да се определи точно кои планирани дейности ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова помощ и кои с финансови инструменти.

Според асоциацията акцент трябва да бъде поставен върху безвъзмездната финансова помощ за българските компании, защото отдаването на приоритет на финансовите инструменти би довело до стимулиране на дългова спирала в производствения сектор на България и липса на реална инвестиционна помощ за българските предприятия през следващите седем години, предвид влошената ликвидност и кредитоспособност на предприятията.

В същия момент стимулирането на инвестиционната активност на българските предприятия чрез безвъзмездна финансова помощ, особено в условията на световна здравна и икономическа криза, би довело до минимизиране на вредите и би съкратило сроковете за възстановяване на икономиката.

В така разглеждания вариант на оперативната програма АИКБ не среща отделено внимание на Северозападния регион. Този регион продължава да е със значително по-ниско ниво на развитие от останалите.

Асоциацията предлага да се впишат текстове, осигуряващи неговото приоритетно стимулиране, особено в Приоритет 1 „Иновации и растеж“.
В становището на Асоциацията на индустриалния капитал са дадени препоръки още по програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование“, „Развитие на регионите“, „Транспортна свързаност“ и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: