Ключови показатели за икономиката на България към 5 април 2021 г.

Ключови показатели за икономиката на България към 5 април 2021 г. Снимка: de.depositphotos.com

Предварителни данни от изследвания на НСИ и показатели на БНБ

    1. Производство

По данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ) през март 2021 г. показателят на доверие в промишлеността нараства с 2,2 процентни пункта в сравнение с февруари 2021 г.     

През януари 2021 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е  регистриран спад от 3,4% спрямо съответния месец на 2020 г. (предварителни данни). На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - със 17,8%, при преработващата промишленост - с 2,7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през януари 2021 г. показват намаление от 6,4% в сравнение със същия месец на 2020 г. На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2021 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11,0%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,5%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 33 162 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4796 лв. от стойностния обем на показателя. 

При среден за тримесечието валутен курс от 1,641152 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 20 207 млн. долара и съответно на 2922 долара на човек от населението. Сезонно изгладените данни показват спад от 3,8% на БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и ръст от 2,2% спрямо третото тримесечие на 2020 г.

    2. Индивидуално потребление

През януари 2021 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,1 пункта в сравнение с октомври 2020 г. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3,1 и 7,6 пункта. Според тях общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца е влошена, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

През януари 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 3,9% под равнището на същия месец на предходната година. През януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 21,8%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1,9%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение (с 2,2%).

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2020 г. са изразходвани 68,4% от произведения БВП. Показателят намалява с 0,3% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2019 г. (според сезонно изгладените данни).

   3. Инвестиции

През периода от октомври 2020 г. до януари 2021 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 1,2 пункта и достига 74,0%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 21,2%. По сезонно изгладените данни този показател намалява със 7,4% в реално изражение спрямо същия период на предходната година.

   4. Пазар на труда

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3126,9 хил., от които 1692,3 хил. мъже и 1434,5 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 3,0%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,9%, като при мъжете този дял е 59,8%, а при жените – 46,6%. 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 173,1 хил., от които 95,7 хил. (55,3%) са мъже и 77,4 хил. (44,7%) - жени. 

Коефициентът на безработица е 5,2%, съответно 5,4% за мъжете и 5,1% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1,1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1,0 и 1,3 процентни пункта.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10,0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. Увеличението в индустрията е с 4,6%, в услугите - с 8,2%, и в строителството - с 6,0%.

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2021 г. 23,2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През декември 2020 г. средната работна заплата е 1468 лв. и нараства с 4,7% в сравнение с предходния месец и с 8,8% спрямо декември 2019 г.

    5. Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през март 2021 г. показват известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 5,5 пункта) в сравнение с февруари 2021 г.

За януари 2021 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 85 млн. евро (0,1% от БВП) при дефицит от 12,7 млн. евро (0,02% от БВП) за януари 2020 г.

Търговското салдо за януари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 33,1 млн. евро (0,1% от БВП) при дефицит от 79,2 млн. евро (0,1% от БВП) за януари 2020 г. 

Износът (FOB) е 2397 млн. евро (3,7% от БВП) за януари 2021 г., като намалява с 89,9 млн. евро (3,6%) в сравнение с този за януари 2020 г. (2486.9 млн. евро, 4,1% от БВП). Износът за януари 2020 г. нараства на годишна база със 7,5%. 

Вносът (FOB) за януари 2021 г. е 2430,1 млн. евро (3,8% от БВП), като намалява със 136 млн. евро (5,3%) спрямо януари 2020 г. (2566,1 млн. евро, 4,2% от БВП). Вносът за януари 2020 г. нараства на годишна база с 5,1%.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2021 г. нарастват с 1,8 млн. евро при увеличение с 11,6 млн. евро за януари 2020 г. През януари 2021 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно и е в размер на 30,9 млн. евро (0,05% от БВП) при отрицателно салдо от 96,8 млн. евро (0,2% от БВП) за януари 2020 г. Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават с 32,7 млн. евро за януари 2021 г. при нарастване със 108,4 млн. евро за януари 2020 г. 

През януари 2021 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително и е в размер на 543,5 млн. евро (0,8% от БВП) при положителна стойност от 223,1 млн. евро (0,4% от БВП) за януари 2020 г. Портфейлните инвестиции - активи за януари 2021 г., нарастват с 549,8 млн. евро (0,9% от БВП) при увеличение с 321,8 млн. евро (0,5% от БВП) за януари 2020 г. 

Портфейлните инвестиции - пасиви за януари 2021 г., се повишават с 6,3 млн. евро (0,01% от БВП) при увеличение с 98,8 млн. евро (0,2% от БВП) за януари 2020 г.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2020 г. е отрицателно. Износът и вносът на стоки и услуги отбелязват спад, съответно с 11,2 и 0,8% спрямо съответното тримесечие на предходната година (според сезонно изгладените данни).

    6. Цени

През февруари 2021 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0,2% в сравнение със същия месец на 2020 г. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в групите „Образование“ и „Разнообразни стоки и услуги“ - с по 4,4%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Облекло и обувки“ - с 3,4%. 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата нараства с 5,4% в сравнение със същото тримесечие на 2019 г.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2021 г. нараства с 1,1% в сравнение със същия месец на 2020 г. 

Повишение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 16,6%, и в преработващата промишленост - с 1,2%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8%.

По данни от бизнес анкетата през март 2021 г. мениджърите не очакват повишение на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца.

    7.  Парични и финансови показатели

През февруари 2021 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 13,3% при 12,7% годишно нарастване през януари 2021 г. В края на февруари 2021 г. широките пари са 115,624 млрд. лв. (91,7% от БВП) при 114,369 млрд. лв. към януари 2021 г. (90,7% от БВП)³.

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през февруари 2021 г. възлизат на 61,571 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2,6% на годишна база през февруари 2021 г. (3,4% годишно повишение през януари 2021 г.) и в края на месеца достигат 35,801 млрд. лв. (28,4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 25,770 млрд. лв. (20,4% от БВП)³ в края на февруари 2021 г.

През февруари 2021 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1,62 лв. за 1 щатски долар.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: