„Гората на Боряна” – МОСВ подготвя нова защитена местност

„Гората на Боряна” – МОСВ подготвя нова защитена местност Снимка: wikipedia

Основният мотив е наличието на местообитания на застрашени, редки и уязвими видове на територията на местността

Министерство на околната среда и водите издаде съгласувателно писмо, с което нарежда на РИОСВ - Стара Загора, да започне процедура по обявяване на нова защитена територия. Местността се намира в землището на село Енина, община Казанлък, и заема крайречни алувиални гори, обитавани от растителни и животински видове, попадащи в приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие.

За опазването на богатата флора и фауна в местността, включваща защитени и редки видове, е необходима законова защита на територията, е становището и на РИОСВ.

„Гората на Боряна” е сред отличените граждански предложения в Конкурса за нови защитени територии и вековни дървета „Застъпници за природата”, провел се през 2020 г. Наречена е така в памет на жената, която води борба за нейното съхраняване от изсичане. В гората се срещат блатна костенурка, балкански тритон, черен кълвач, бръмбър рогач, а растителните видове са представени от черна елша, черна топола, полски бряст и други редки видове.

След положителното становище на РИОСВ - Стара Загора, предстои подготовка на документацията и свикване на междуведомствена комисия с участие на собствениците на земи, която да одобри предложението и да определи границите и режима на защитената територия. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: