Спад на брутния вътрешен продукт с 3,8% сочат данните на НСИ

Спад на брутния вътрешен продукт с 3,8% сочат данните на НСИ Снимка: pronewsdobrich.bg

НСИ публикува експресните оценки за брутния вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2020 г.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 3,8% спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 2,1% спрямо третото тримесечие на 2020 г. според сезонно изгладените данни. 

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2020 г. са подготвени в срок от 46 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за четвъртото тримесечие на 2020 г. на 9 март 2021 г.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 32 076,9 млн. лева. 

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 27 778,1 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80,4%, което в стойностно изражение възлиза на 25 796,0 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 6992,8 млн. лв. и заема 21,8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Темп на прираст на БВП - общо и по компоненти                                              

Фиг. 1. БВП по тримесечия за периода 2005 - 2020 г. по средногодишни цени на 2015 г.

Тримесечни изменения 

През четвъртото спрямо третото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2,1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1,5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2020 г. основната причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 11,3%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 3,8% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност намалява също с 3,8%.

Крайното потребление регистрира спад от 5,7%, а бруто образуването на основен капитал намалява със 7,9% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 11,2%, а вносът на стоки и услуги - с 3,9%.