Парите в обращение достигнаха над 21 милиарда лева

Парите в обращение достигнаха над 21 милиарда лева Снимка: БНБ

За една година броят на банкнотите е нараснал с 43,3%, средната по стойност банкнота е 37,89 лева

Динамика на парите в обращение

В края на 2020 г. парите в обращение достигат 21,241млрд. лв. За една година те са нараснали с 11,2%, или с 2,136 млрд. лв. През предходната 2019 г. увеличението е по-малко – с 10,3% или с 1,779 млрд. лв. Данните са от статистиката на паричното обращение на БНБ.

За миналата година най-динамично са нараствали парите в обращение през декември в сравнение с останалите месеци – с 929,1 млн. лв., което е 4,6% ръст спрямо ноември. Нарастването е характерно за този период на годината предвид традиционно повишеното търсене на налични пари за коледните и новогодишни празници.

В края на декември делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,71%. 

Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2020 г. е 37,89 лв., което представлява увеличение с 0,21 лв. спрямо края на септември 2020 г. За една година стойността ѝ се е повишила с 0,95 лв. или 2,6% вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали. 

Към 31 декември делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,28% и е намалял с 0,11 процентни пункта. 

Средната по стойност разменна монета в обращение е 0,18 лв. и се запазва без промяна в едногодишен период. 

За едногодишен период делът на възпоменателните монети пренебрежимо намалява в резултат на политиката на БНБ за поетапно изваждане от обращение на възпоменателните монети, емисии след 5 юли 1999 г.

Структура на парите в обращение

В края на декември 2020 г. в обращение са 547,7 млн. броя банкноти, които са с 32,7 млн. броя, или с 6,3% повече в сравнение с края на септември. За същия период общата им стойност нарасна с 6,9% (1,348 млрд. лв.), достигайки към 31 декември 20,755 мрд. лв. С най-голям дял (32,37%) в общия брой е банкнотата с номинал 50 лева, а с най-малък дял e броят на банкнотите от 2 лева. 

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 43,3 млн. (8,6%), а стойността им – с 2,118 млрд. лв. (11,4%). Запазва се тенденцията от предходните периоди за изпреварващо нарастване на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите и намаляване на тези от 2, 5, 10 и 20 лева.

Извън касите на БНБ най-много като стойност са банкноти от 50 лева с дял от 42,72%. С най-малък дял (0,17%) са банкнотите от 2 лева, които ударно се изтеглят от обращение и се заменят с монета със същата стойност.

Структура на монетите

Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва. През четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо в процентно изражение е нарастването при разменната монета с номинал 2 лева – с 3%. Двулевката нараства с най-бърз темп и като брой на годишна база – с 11,4%.

Относително устойчиво се запазва увеличението при монетите с ниска номинална стойност.

Най-голям дял (29,04%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на 2020 г. имат монетите от 1 стотинка. Към 31 декември извън касите на БНБ са 790,5 млн. броя с този номинал. С най-малък дял (2,57%) е броят на монетите с номинал 2 лева.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: