През януари общият показател на бизнес климата се покачва с 6,9 пункта

През януари общият показател на бизнес климата се покачва с 6,9 пункта Снимка: clipart-library.com

Националният статистически институт проведе бизнес анкети за стопанската конюнктура прз януари 2021 г.

През януари 2021 г. общият показател на бизнес климата  се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г. (фиг. 1), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

                 Фиг. 1. Бизнес климат - общо

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 6,1 пункта (фиг. 2), което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. 

                 Фиг. 2. Бизнес климат в промишлеността

Позитивни са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца. (фиг. 3) 

                 Фиг. 3. Очаквана производствена активност в промишлеността през следващите три месеца

През периода от октомври 2020 г. до януари 2021 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 4,5 на 4,9 пункта, а средното натоварване на мощностите нараства с 1,2 пункта и достига 74,0%.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и факторът „други“ (фиг. 4).

                 Фиг. 4. Затруднения в производствената дейност в промишлеността  (Относителен дял от предприятията)

Относно продажните цени в промишлеността са регистрирани известни очаквания за повишение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат, че през следващите три месеца цените ще останат без промяна (фиг. 5).

                 Фиг. 5. Очаквания за продажните цени в промишлеността  през следващите три месеца

Строителство

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 5,1 пункта (фиг. 6) в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. 

                 Фиг. 6. Бизнес климат в строителството

По отношение на новите поръчки през следващите шест месеца прогнозите им са в посока на увеличение, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план (фиг. 7).

                 Фиг. 7. Очаквана строителна активност  през следващите три месеца

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. На второ и трето място остават недостигът на работна сила и факторът „други“ (фиг. 8).

                  Фиг. 8. Затруднения в строителната дейност  (Относителен дял от предприятията)

Очакванията на преобладаващата част от мениджърите са продажните цени в строителството да запазят своето равнище през следващите три месеца (фиг. 9).

                 Фиг. 9. Очаквания за продажните цени в строителството през следващите три месеца

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 11,2 пункта (фиг. 10), което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. 

                 Фиг. 10. Бизнес климат в търговията на дребно

Същевременно се подобряват и прогнозите на търговците както за обема на продажбите (фиг. 11), така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

                 Фиг. 11. Очаквания за продажбите в търговията на дребно  през следващите три месеца

Най-сериозните проблеми за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на последните два фактора (фиг. 12).

                 Фиг. 12. Фактори, ограничаващи подобряването на бизнес ситуацията  в търговията на дребно (Относителен дял от предприятията)

По-голяма част от търговците предвиждат, че през следващите три месеца продажните цени ще останат без промяна (фиг. 13).

                 Фиг. 13. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно  през следващите три месеца

Услуги

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 6,0 пункта (фиг. 14), главно поради по-благоприятните очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. 

                 Фиг. 14. Бизнес климат в сектора на услугите

Анкетата регистрира и известно подобрение в прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца (фиг. 15).

                 Фиг. 15. Очаквано търсене в сектора на услугите през следващите три месеца

Основните пречки за бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, фактора „други“, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша (фиг. 16).

                 Фиг. 16. Фактори, затрудняващи дейността в сектора на услугите (Относителен дял от предприятията)

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на преобладаващата част от мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца (фиг. 17).

                 Фиг. 17. Очаквания за цените в сектора на услугите през следващите три месеца