Заплатата на управителя на БНБ става 20 313 лева месечно

Заплатата на управителя на БНБ става 20 313 лева месечно Снимка: БНБ

Бюджетът на централната банка отпуска 17,887 млн. лева за отсичане на разменни и възпоменателни монети и 15,974 млн. лв. – за нови банкноти

Изпълнението на бюджета на БНБ за 2020 г., както и финансовата сметка на регулатора за следващата година, вече са внесени в парламента. Очаква се в срок от един месец след това народните представители да обсъдят и двата текста и да се произнесат дали да ги приемат или не.

Очакваното изпълнение на бюджета за 2020 г. по основния раздел „Разходи за издръжка на БНБ“ за 2020 г. е на стойност около 110,354 млн. лв., което възлиза на 93,2% от приетия бюджет за годината, се казва в отчета на управителния съвет на централната банка.

Планираните разходи за издръжка на паричното обращение (които “гълтат“ 26% от бюджета на БНБ) са в размер на 34,787 млн. лв., като до края на годината се очаква да бъдат изразходвани 34,567 млн. лв. или 99,4% от средствата, предвидени в бюджета за 2020 г. В рамките на тези средства най-съществен дял заемат разходите за нови монети. За осигуряване на нормалното обслужване на наличното парично обращение през 2020 г. ще бъдат изразходвани общо 17,887 млн. лв., в това число 15,448 млн. лв. за отсичане на разменни монети и 2,439 млн. лв. за юбилейни и възпоменателни монети. Предвидено е производство на 131 млн. броя нови банкноти като разходите за тях възлизат на 15,974 млн. лв.

Разходите за персонал за 2021 г. са 43,713 млн. лв. и се увеличават със 7,740 млн. лв. спрямо 2020 г. Тези разходи представляват 33,1 % от общите разходи за издръжка на банката. Предвидените средства за списъчния състав са в размер на 42,153 млн. лв. и се увеличават спрямо 2020 г. със 7,495 млн. лв. Изменението включва 4,303 млн. лв. за постигане на 13% увеличение на основните заплати на служителите, от които 970 хил. лв. за 3% увеличение на основните заплати на всички служители и 3,333 млн. лв. за кариерно развитие на служителите.

2,789 млн. лв. са за разкриване на 60 нови щатни бройки в областта на банковия надзор и преструктурирането на кредитни институции след присъединяването към ЕНМ и ЕМП, а 214 хил. лв. са за доплащане за придобит трудов стаж и професионален опит.

“БНБ следва да запази позициите си на пазара на труда в условията на нараснало търсене и ограничено предлагане на работна сила, както и да осигури конкурентоспособно заплащане с оглед наемане и задържане на необходимия за изпълнение на функциите на Банката висококвалифициран персонал. Предвидените равнища на заплащане са съобразени с нивото на средната брутна работна заплата общо за икономиката към юни 2020 г., което отбелязва повишение с 9,8% на годишна база“, се казва в документа.

“Максимално допустимото средно месечно възнаграждение на членовете на Управителния съвет на БНБ изостава с 13,56% спрямо достигнатите средни общи месечни възнаграждения на ръководителите на банки в България.     

Във връзка с това месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет за 2021 г. се определят, както следва: 20 313 лв. за управителя; по 17 411 лв. за подуправителите и по 5804 лв. за другите членове. За групите „ръководен персонал“, „специалисти“ и „поддържащ персонал“ постигнатите общи средни месечни възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите със сходни функции в банките.

В бюджета за 2021 г. с увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2021 г. да станат, както следва: за група „ръководен персонал“ – 6216 лв.; за група „специалисти“ “ – 2793 лв.; за група „поддържащ персонал“ – 1604 лв.“, предвижда Бюджет 2021 на БНБ.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: