НСИ: Състояние на местата за настаняване през ноември

НСИ: Състояние на местата за настаняване през ноември Снимка: pikist.com

Националният статистически итститут публикува данни за дейността и състоянието на местата за настаняване в условията на епидемична обстановка през ноември 2020 година

През декември 2020 г. Националният статистически институт (НСИ) проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През ноември 49,9% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 66,3% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 47,3% - на нощувката, показват данните, публикувани ан сайта на НСИ.

Фиг. 1. Намаляване на цената на нощувка или на пакет услуги по месеци

По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата регистрира увеличение на ръководителите, предприели основните мерки: „платен отпуск“, „неплатен отпуск“,  „намаляване на възнагражденията на персонала“ и „дистанционна форма на работа“. Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите, за пореден месец, продължават да се увеличават и достигат 31,8% (фиг. 2). 

Фиг. 2. Предприети действия спрямо наличния персонал по месеци

През ноември 74,1% от управителите отчитат намаление на приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 23,8% посочват, че няма промяна (фиг. 3).

Фиг. 3. Промяна в приходите от дейността в резултат на обявеното извънредно положение и последвалата епидемична обстановка по месеци

В краткосрочен план (през следващия един месец) 44,8% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 33,8% няма да могат да се справят сами, а 20,8% от анкетираните посочват, че ще успеят „до 100%“.

Фиг. 4. Възможност за обслужване на разходите за дейността със собствени средства в краткосрочен план (един месец) по месеци

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план, през ноември 44,6% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 28,1% предвиждат временно да преустановят дейността си, 21,8% от тях смятат да продължат да работят, а 3,5% прогнозират да я прекратят.

Фиг. 5. Очаквания за бъдещето на мястото за настаняване в краткосрочен план (един месец) по месеци