Четири стълба в Плана за възстановяване и устойчивост на България

Четири стълба в Плана за възстановяване и устойчивост на България Снимка: moew.government.bg

Според методологията за разпределение на средствата по Инструмента за възстановяване и устойчивост България ще има достъп до 6,217 млрд. евро безвъзмездна финансова помощ и 4,55 млрд. евро заемен ресурс.

На 18 ноември Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проведе със заинтересованите страни обсъждане на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост с акцент върху частта „Зелена България“.

По време на виртуалната среща заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова запозна участниците със „зелените“ елементи, намерили място в плана. Сред участниците бяха представители на бизнеса, работодателски, синдикални и неправителствени организации, академични среди и експерти от МОСВ.

„Европа винаги е била лидер в борбата за по-чиста планета и в усилията за намаляване на въздействието на човешкия фактор върху изменението на климата. Зеленото развитие беше изведено и като главен приоритет в процеса на възстановяване от кризата, причинена от COVID-19“, каза заместник-министър Николова. Тя подчерта, че заедно с европейските си партньори България усилено работи върху мерките в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на икономиката на страните в ЕС.

Според методологията за разпределение на средствата по Инструмента за възстановяване и устойчивост България ще има достъп до 6,217 млрд. евро безвъзмездна финансова помощ и 4,55 млрд. евро заемен ресурс.

За целта е разработен проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България, който включва четири стълба със следното процентно разпределение на общия ресурс: 

  • Иновативна България – 20%;
  • Зелена България – 37%;
  • Свързана България – 22%;
  • Справедлива България – 21%.

                                                                                                                                                                   В стълба „Иновативна България“ и по-специално в компонент „Интелигентна индустрия“ е поставен акцент върху прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика. Основната цел е да бъдат подпомогнати големите предприятия за преход към кръгова икономика при въвеждане на рециклиращи технологии, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на екоиновациите и индустриалната симбиоза между предприятията.

В стълб „Зелена България“ ще бъдат реализирани проекти на обща стойност 4,499 млрд. лв. От разпределението на средствата между отделните стълбове се вижда, че именно тук е съсредоточен най-голям ресурс – близо 37% от общия размер на инструмента за възстановяване. „Това е още едно доказателство за приоритетността и значимостта на политиките за реализиране на „зеления" преход“, подчерта заместник-министърът. В направлението „Нисковъглеродна икономика“ акцентът е поставен върху намаляване на енергийната интензивност на икономиката и подпомагането на „зеления" преход посредством предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите. В направление „Биоразнообразие“ е предложен проект за интегриране на екосистемния подход и прилагането на решения, базирани на природата, в опазването на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.

В стълб „Свързана България“ е предвиден общ ресурс в размер малко над 2,675 млрд. лв., като в направление „Местно развитие“ са включени два проекта в областта на управлението на водите. Единият е свързан с изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 еквивалент жители, другият – с цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: